top of page
aap_hand.png
Lisek to nowy gatunek sklepu, który codzienne zakupy dostarcza do Ciebie nawet w 10 minut.
__0001_logo_google_play.png
__0000_logo_app_store.png

REGULAMIN KONKURSU "365 DNI LODÓW BEN & JERRY'S"

I. Organizacja Konkursu

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej jako: „REGULAMIN”) oznaczają:
1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „365 dni lodów Ben & Jerry’s”.
2. Organizatorem Konkursu jest: „Zorro Delivery spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000879854, NIP: 5272947791, REGON: 388022995, kapitał zakładowy: 65.350,00 PLN (dalej jako: „ORGANIZATOR” lub „Zorro Delivery sp. z o.o.”).
3. „UCZESTNIK” - osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie.
4. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z konkursu.
5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

II. Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu internetowego Facebook oraz Instagram. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, związany z serwisem Facebook oraz Instagram ani podmiotami Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tych podmiotów.
3. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu.
4. Konkurs trwa od 21.11.2022 r. od godz. 12:00 do 5.12.2022 r. do godz. 23:59. ( dalej jako “Okres Trwania Konkursu”).
5. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.

III. Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy kodeks cywilny.
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych oraz rodzeństwo. Organizator zwolniony jest z obowiązku pobierania oświadczeń w tym zakresie.
3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest posiadanie aktywnego konta w serwisie internetowym Facebook lub Instagram spełniającego warunki serwisu.
4. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie następuje przez dodanie odpowiedzi w aplikacji konkursowej zamieszczonej na serwisie internetowym Facebook lub Instagram.

IV. Warunki Konkursu

1. Konkurs organizowany jest w sklepie internetowym Organizatora, prowadzonym pod adresem: https://www.lisek.app (dalej jako: „SKLEP INTERNETOWY”) oraz aplikacji mobilnej Lisek.App (dalej jako: „APLIKACJA LISEK.APP”).
2. W Konkursie mogą wziąć udział Użytkownicy w rozumieniu „Regulaminu aplikacji mobilnej Lisek.App”.
3. Konkurs będzie przeprowadzony na serwisie Facebook oraz Instagram.
4. Warunkami wzięcia udziału w Konkursie jest:

 • Publikacja komentarza pod postem konkursowym na stronie Lisek.App na serwisie internetowym Facebooku  lub Instagramie o treści spełniającej zadanie konkursowe,

 • ​Uczestnik musi odpowiedzieć w komentarzu na pytanie konkursowe postawione w poście konkursowym na serwisie internetowym Facebook lub Instagram,

 • Uczestnik musi dokonać za pośrednictwem Strony Internetowej lub Aplikacji Lisek.App zakupu dowolnych lodów firmy Ben & Jerry’s o pojemności 465 ml o dowolnym smaku dostępnym w Sklepie Internetowym lub Aplikacji Lisek.app, w Okresie Trwania Konkursu, przed dodaniem komentarza pod postem konkursowym.

5. Ze wszystkich poprawnie udzielonych odpowiedzi zostaną wybrane 3 najbardziej kreatywne odpowiedzi - jedna z postu na Facebooku, dwie z postu na Instagramie.
6. Przesłanie zgłoszenia przez tę samą osobę zarówno na serwisie internetowym Facebook oraz Instagram liczy się jako jedno zgłoszenie.
7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 12.12.2022.
8. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku podejrzenia próby wpływania na wyniki konkursu lub w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród.

V. Nagrody

1. Konkurs przewiduje 3 Zwycięzców.
2. 3 x Nagroda: Nagrodą w Konkursie jest zapas lodów od Ben & Jerry’ s o pojemności 465 ml o losowym smaku dostępnym w Sklepie Internetowym lub Aplikacji Lisek.app w momencie realizacji Nagrody - 2 sztuki wydawane co tydzień przez 52 tygodnie w roku.
3. Zwycięzca otrzymuje od Organizatora Konkursu co tydzień kupon-gratis na dwa opakowania darmowych lodów Ben & Jerry’s, który może zostać zrealizowany przy dokonaniu zakupów w Sklepie Internetowym lub Aplikacji Lisek.app za minimum 20 złotych, nie wliczając w to kosztów dostawy oraz opakowania do zamówienia.
4. Zwycięzca musi podać adres, który będzie niezmienny przez cały czas trwania odbioru Nagrody w każdym tygodniu.
5. W przypadku nie zrealizowania kuponu-gratisu w danym tygodniu, gratis przepada.
6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone za pośrednictwem serwisu internetowego Facebook oraz Instagram.
7. Nagrody nie będą podlegały wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich.
8. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku gdy:

 • odmówi pisemnie przyjęcia nagrody,

 • zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania Nagrody.


VI. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu (dalej jako: „REKLAMACJE”) Uczestnicy mogą zgłaszać w formie wiadomości e-mail na adres: kontakt@lisek.app.
2. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu oraz w terminie 30 dni od daty opublikowania wyników Konkursu.
3. Reklamacja powinna zawierać imię oraz nazwisko Uczestnika i jego adres, numer telefonu, oraz dokładny opis i uzasadnienie Reklamacji.
4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
5. O rozstrzygnięciu Reklamacji wnoszący zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VII. Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika biorącego udział w Konkursie jest Organizator.
2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Uczestnika:

 • imię i nazwisko,

 • adres e-mail,

 • numer telefonu,

 • data urodzenia,

 • adres dostawy.

3. Dane wskazane w pkt 2 przetwarzane są w następujących celach:

 • realizacji i obsługi zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Uczestnik, którego dane dotyczą,

 • podjęcia działań na żądanie Uczestnika, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

 • statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,

 • rozpatrzenia reklamacji Uczestników

4. Organizator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
5. Uczestnikom przysługuje prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania, żądania usunięcia danych osobowych, żądania przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Podanie danych jest dobrowolne i jednocześnie jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą dalej przetwarzane.
7. Wszelkie wnioski związane z przetwarzaniem danych prośby i żądania prosimy kierować na adres e-mail: rodo@lisek.app.

VIII. Postanowienia końcowe


1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm. – wcześniej i dalej jako: „KODEKS CYWILNY”), przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) oraz innych odpowiednich ustaw.
2. Wszelkie postępowania sądowe pomiędzy stronami umowy rozpatrywane będą przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1805 z późn. zm.).
3. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

bottom of page