top of page
HEADER_STRONA_BLIK.png
Każdy chce mieć wygodniej i oszczędzać na zakupach. Lisek to rozumie. Dlatego razem z BLIKiem ma dla was prosty patent jak zarobić na wygodniejszych zakupach:

1) Robisz zakupy za min. 30 zł,
2) Płacisz za nie używając BLIKa,
3) BLIK jest fajny i zwraca Ci 30 zł za twoje zakupy.


Proste? Jak BLIK. Fajne? Jak Lisek! No to na co czekasz? Kliku klik i w metodach płatności wybieraj BLIK.

Kody wysyłamy w poniedziałki i czwartki.
Promocja nie dotyczy osób, które w okresie od 1.09.2023 do 21.11.2023 używały płatności BLIK w aplikacji Lisek.App.
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Promocja BLIK”

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„Promocja BLIK”

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej pod nazwą „Promocja BLIK”. (dalej również jako „Akcja Promocyjna”), w ramach której jej Uczestnik Promocji będzie uprawniony do otrzymania kodu rabatowego do wykorzystania w Sklepie Organizatora.

 2. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu, poniższym wyrażeniom nadaje się przypisane im znaczenie:

 • „Kod rabatowy” – jednorazowy kod na okaziciela przesłany Uczestnikowi Promocji w formie elektronicznej, uprawniający do otrzymania jednorazowego rabatu w wysokości 30,00 zł (słownie: trzydziestu złotych) na kolejne zakupy o wartości minimalnej zakupów 31,00 zł (trzydziestu jeden złotych) dokonane w Sklepie Organizatora, w terminie określonym w Regulaminie. Kod rabatowy, po spełnieniu warunków opisanych w Regulaminie, przyznawany będzie Uczestnikom Akcji Promocyjnej dokonującym zakupów w Sklepie Organizatora.

 • „Płatność BLIK” – transakcja płatnicza przeprocesowana z wykorzystaniem Systemu Płatności BLIK / Schematu Płatniczego BLIK, prowadzonego przez  Polski Standard Płatności Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w związznku z opłaceniem przez Uczestnika Promocji  zakupu Produktów w Sklepach Organizatora,.

 • „Sklep Organizatora”- sklep internetowy prowadzony przez Organizatora na stronie www. sklep.lisek.app oraz aplikacji mobilnej Lisek.app

 • „Uczestnik Promocji”- osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadająca konto w Sklepie Organizatora.

 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Zorro Delivery spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-867) przy Al. Jana Pawła II 27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000879854, NIP 5272947791, kapitał zakładowy: 101.050,00 złotych, zwany dalej „Organizatorem”.

 

§ 2. CZAS I MIEJSCE TRWANIA PROMOCJI

 

 1. Akcja Promocyjna prowadzona będzie w okresie od 23.11.2023 do 06.12.2023 (dalej jako „Czas Trwania Akcji Promocyjnej”) lub do wyczerpania się puli Kodów rabatowych.

 2. Łączna pula Kodów rabatowych w ramach Akcji Promocyjnej ograniczona jest do 1250 sztuk.

 3. Akcja Promocyjna obowiązuje w Sklepie Organizatora.

 

§ 3. ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

 

 1. Uczestnik Promocji otrzyma Kod Rabatowy po spełnieniu poniższych przesłanek: 

 • Uczestnik Promocji posiada konto w Sklepie Organizatora;

 • w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej dokona w Sklepie Organizatora zakupów na minimalną kwotę 30,00 złotych (słownie: trzydziestu złotych);

 • Płatność za zakupy zostanie dokonana przez Uczestnika Promocji za pośrednictwem Płatności BLIK;

 • Uczestnik Promocji w transakcjach dokonywanych w Sklepie Organizatora w okresie od 1.09.2023 do 21.11.2023 używał innych metod płatności, z wyłączeniem Płatności BLIK.

2. Po spełnieniu przesłanek określonych w pkt 1 powyżej, Kod Rabatowy zostanie przyznany i uwidoczniony na koncie Użytkownika w Sklepie Organizatora.
3. Kod Rabatowy może zostać przyznany Uczestnikowi Promocji jednorazowo.

4. Kody Rabatowe dodawane są do kont Uczestników Promocji, którzy spełnili przesłanki określonych w pkt 1 powyżej, w każdy poniedziałek lub czwartek. 

5. Kod Rabatowy może zostać wykorzystany przez Uczestnika Promocji w terminie do 28.12.2023.
6. Kod Rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę oraz nie uprawnia do otrzymania rekompensaty w innej formie.


§ 4. REKLAMACJE

 

 1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja produktów zakupionych w ramach Akcji Promocyjnej powinna odbywać się według zasad dotyczących reklamowania produktów, opisanych w „Regulaminie sprzedaży w aplikacji Lisek.app” , znajdującego się na stronie: https://www.lisek.app/regulamin 

 2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej. 

 3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona: 
  a) pocztą elektroniczną na adres: kontakt@lisek.app
  b) pocztą na adres: Ul. Czerska 8/10, Warszawa 

 4. Składający reklamację powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. 

 5. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu produktu/produktów, w wyniku których skorzystał z Akcji Promocyjnej.

 6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora chyba, że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony. 

 7. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, lub w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

 8. Składający reklamację może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Przykładowymi sposobami są:
  a) Zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Szczegółowa informacja co do procesu składania wniosku dostępna jest na stronach właściwych Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej. 
  b) Zwrócenie się do Powiatowego lub Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Informację o procesie składania reklamacji i danych kontaktowych rzeczników konsumentów można uzyskać pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/rzecznicy.php
  c) Zwrócenie się do organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.
  d) Skorzystanie z informacji zawartych na platformie internetowego systemu rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu Unii Europejskiej, pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. 

 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest na  stronie lisek.app/blik3

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 22.11.2023 r.

 

 

ZAŁĄCZNIK 1 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zorro Delivery spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ( 00-867), ul. Jana Pawła II 27, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000879854, NIP 5272947791.
2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Państwa danych proszę bez wahania skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: daneosobowe@lisek.app lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu wypełnienia obowiązków organizatora konkursu, w tym obsługi zgłoszeń, informowania o wynikach i wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród konkursowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
b) w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),
c) w celu realizacji pozostałych obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
d) w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych - jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
A także w związku z realizacją pozostałych prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
a) w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
b) w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców,
c) w celu realizacji przysługujących Administratorowi uprawnień prawnoautorskich.

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  a) Firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne.
  b) Firmy archiwizujące i niszczące dokumenty.
  c) Firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe.
  d) Spółki z grupy kapitałowej administratora.
  e) Firmy prowadzące działania marketingowe.

 2. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, czyli realizacji i organizacji konkursu, a po jego zakończeniu, przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości, i jeśli jest to uzasadnione - przez okres przedawnienia roszczeń.

 3. Przysługuje Państwu:
  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do usunięcia danych osobowych,
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  e) prawo do przenoszenia danych - jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  f) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym nie ma to wpływu na przetwarzanie przed terminem cofnięcia,
  g) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do złożenia kompletnego zgłoszenia i udziału w konkursie.

 5. Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie Twoich danych poza obszar EOG. Państwa odbiorców spoza EOG, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium Państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Państwa danych osobowych, w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od Administratora, zwracając się pod dane kontaktowe podane powyżej. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Państwa danych jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

 6. Jeśli Państwa dane będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji powodującej skutki prawne lub podobnie istotny wpływ, podejmowanie takich decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w treści regulaminu, umowy lub klauzuli zgody, o której wyrażenie zwracamy się w odrębnym oświadczeniu.

bottom of page