top of page
HEADER_STRONA_BOMBAY (1).png
 Dzień Kobiet z Bombay

Kup dowolny Bombay a otrzymasz kupon 50PLN do wykorzystania na zakupy w Lisku.
Akcja trwa w terminie 04-10.03.2024
Regulamin Akcji Promocyjnej Dzień Kobiet z Bombay

Regulamin Akcji Promocyjnej Dzień Kobiet z Bombay

 

I. Organizacja Akcji Pomocyjnej

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej jako: „REGULAMIN”) oznaczają:

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się Akcja Promocyjna pod nazwą “Dzień Kobiet z Bombay” ( dalej “Akcja Promocyjna”)

 2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest: Zorro Delivery spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-867) przy Al. Jana Pawła II 27, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000879854, NIP 5272947791, kapitał zakładowy: 101.050,00 złotych (dalej jako: „ORGANIZATOR” lub „Zorro Delivery sp. z o.o.”).

 3. „UCZESTNIK PROMOCJI” – osoba pełnoletnia, która dokonuje zakupu w sklepie internetowym Organizatora, prowadzonym pod adresem: https://www.lisek.app (dalej jako: „SKLEP INTERNETOWY”) lub aplikacji mobilnej Lisek.App (dalej jako: „APLIKACJA LISEK.APP”).

 4. Przystąpienie do udziału w Akcji Promocyjnej przez Uczestnika Promocji jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu Akcji Promocyjnej. Uczestnik Promocji zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika Promocji tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Klienta z Akcji Promocyjnej.

 

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej.

 2. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Polski w Sklepie Internetowym oraz Aplikacji Lisek.App.

 3. Wszelkie informacje o Uczestniku Promocji udostępniane lub zbierane w związku z Akcją Promocyjną będą przetwarzane przez Organizatora Akcji Promocyjnej. 

 4. Akcja Promocyjna trwa od 04.03.2024 r. od godziny  7:00 do 10.03.2024r. do godziny 23:59 (dalej jako “Okres Trwania Akcji Promocyjnej”).

III. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej

 1. Uczestnikiem Promocji może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy Kodeks Cywilny.

 2. W Akcji Promocyjnej nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych oraz rodzeństwo. Organizator zwolniony jest z obowiązku pobierania oświadczeń w tym zakresie.

 3. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej jest posiadanie przez Uczestnika Promocji aktywnego konta w Sklepie Internetowym lub Aplikacji Lisek.App.


IV. Warunki Akcji Promocyjnej 

 1. Akcja Promocyjna organizowana jest w Sklepie Internetowym lub  Aplikacji Lisek.App.

 2. Warunkami wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej jest:
  • zamówienie, w Okresie Trwania Akcji Promocyjnej, przez Uczestnika Promocji dowolnego produktu marki BOMBAY, za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub Aplikacji Lisek.App znajdującego się na poniższej liście:

  - BOMBAY SAPPHIRE 0,7L 40% 
  - BOMBAY SUNSET 0,7l 43%.​

 3. Każdorazowo, po każdym zrealizowanym zamówieniu zgodnie z ust. 2 powyżej, Uczestnik Promocji otrzyma od Organizatora kupon 50PLN do wykorzystania przy kolejnych zakupach gdzie wartość towarów w zamówieniu wyniesie minimum 99 PLN w Sklepie Internetowym lub  Aplikacji Lisek.App.

 4. Kupon 50PLN jest przypisywany do konta Uczestnika Promocji w Sklepie Internetowym lub  Aplikacji Lisek.App. po zakończeniu akcji promocyjnej i jest ważny do 31.05.2024

 5. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika Promocji z udziału w Akcji Promocyjnej w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika Promocji obejmuje również prawo do pozbawienia Uczestnika Promocji prawa do otrzymania Kuponu, jak również prawo anulowania wcześniej przyznanego Kuponu.

V. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji Promocyjnej (dalej jako: „REKLAMACJE”) Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w formie wiadomości e-mail na adres: kontakt@lisek.app.

 2. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Akcji Promocynej oraz w terminie 30 dni od jej zakończenia.

 3. Reklamacja powinna zawierać imię oraz nazwisko Uczestnika Promocji i jego adres, numer telefonu, oraz dokładny opis i uzasadnienie Reklamacji. 

 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 

 5. O rozstrzygnięciu Reklamacji wnoszący zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VI. Postanowienia końcowe

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm. – wcześniej i dalej jako: „KODEKS CYWILNY”), przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) oraz innych odpowiednich ustaw.

 2. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

Załącznik nr 1

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zorro Delivery 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ( 00-
867), ul. Jana Pawła II 27, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000879854, NIP 5272947791.

2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem 
dotyczących Państwa danych proszę bez wahania skontaktować się z 
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: daneosobowe@lisek.app 
lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
a. w celu wypełnienia obowiązków organizatora konkursu, w tym 
obsługi zgłoszeń, informowania o wynikach i wyłaniania zwycięzców 
oraz przyznawania i wysyłania nagród konkursowych, co stanowi 
prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
b. w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości 
finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),
c. w celu realizacji pozostałych obowiązków wynikających z 
przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
d. w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych 
osobowych - jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
A także w związku z realizacją pozostałych prawnie uzasadnionych 
interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
a. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
b. w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności 
pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców,
c. w celu realizacji przysługujących Administratorowi uprawnień 
prawnoautorskich.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a. Sponsorzy nagród.
b. Firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania 
informatyczne.
c. Firmy archiwizujące i niszczące dokumenty.
d. Firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe.
e. Spółki z grupy kapitałowej administratora.
f. Firmy prowadzące działania marketingowe.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 
niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, czyli 
realizacji i organizacji konkursu, a po jego zakończeniu, przez okres 
wymagany przepisami prawa, w szczególności ustawy o 
rachunkowości, i jeśli jest to uzasadnione - przez okres przedawnienia 
roszczeń.

6. Przysługuje Państwu:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c. prawo do usunięcia danych osobowych,
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e. prawo do przenoszenia danych - jeśli podstawą prawną ich 
przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a 
RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
f. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, gdy stanowi 
ona podstawę przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy 
czym nie ma to wpływu na przetwarzanie przed terminem cofnięcia,
g. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych - jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie 
uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa 
dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do złożenia 
kompletnego zgłoszenia i udziału w konkursie.

8. Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza 
Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze 
usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy 
realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury 
IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź 
zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza 
EOG co może powodować przekazanie Twoich danych poza obszar 
EOG. Państwa odbiorców spoza EOG, zgodnie z decyzją Komisji 
Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych 
osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na 
terytorium Państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej, w celu 
zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator 
zawiera umowy z odbiorcami Państwa danych osobowych, w oparciu o
standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską 
zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul 
umownych można uzyskać od Administratora, zwracając się pod dane 
kontaktowe podane powyżej. Zastosowany przez Administratora 
sposób zabezpieczenia Państwa danych jest zgodny zasadami 
przewidzianymi w rozdziale V RODO. Mogą Państwo zażądać dalszych 
informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać 
kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

9. Jeśli Państwa dane będą przedmiotem zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji powodującej skutki prawne lub podobnie 
istotny wpływ, podejmowanie takich decyzji będzie odbywało się na 
zasadach określonych w treści regulaminu, umowy lub klauzuli zgody,
o której wyrażenie zwracamy się w odrębnym oświadczeniu.
 

bottom of page