aap_hand.png
Lisek to nowy gatunek sklepu, który codzienne zakupy dostarcza do Ciebie nawet w 10 minut.
__0001_logo_google_play.png
__0000_logo_app_store.png

REGULAMIN KONKURSU "DOŁĄCZ DO EKIPY LISKA"

Definicje:
Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:

1. „Organizator” – ZORRO DELIVERY SP. Z O.O. Aleja Jana Pawła II 27 00-867 Warszawa NIP: 5272947791
2. „Regulamin” – niniejszy Regulamin Konkursu, wiążący dla Organizatora, Komisji Konkursowej oraz Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki Konkursu, w szczególności określając warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora, Komisji Konkursowej oraz prawa i obowiązki Uczestników w związku z ich udziałem w Konkursie.

3. „Konkurs” – Konkurs opisany niniejszym Regulaminem organizowany przez Organizatora w okresie i na warunkach opisanych w treści Regulaminu.
4. „Serwis” – społecznościowy serwis internetowy pod domeną www.instagram.com (zamiennie „Serwis Instagram”) lub serwis pod domeną www.tiktok.com (zamiennie „Serwis TikTok”).
5. „Profil” – profil Lisek App w Serwisie Instagram lub TikTok.
6. „Uczestnik/Uczestniczka” – użytkownik sieci Internet, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie, spełniający warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane treścią Regulaminu, w szczególności w § 4 Regulaminu.
7. „Praca Konkursowa” – materiał (wpis) sprecyzowany w § 6 Regulaminu, którego ocena przez Komisję Konkursową prowadzi do wyłonienia Laureatów Nagród.
8. „Nagrody” – przewidziane w Konkursie Nagrody, opisane w § 8 Regulaminu.
9. „Laureaci ” – zwycięzcy Konkursu.
10. „Komisja Konkursowa” - powołana przez Organizatora komisja w składzie 3 (trzech) osób.
11. „Dane Osobowe” - dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018  roku o ochronie danych osobowych , tj. informacje dotyczące Uczestnika określone w § 5 w zw. z § 9 ust. 2 Regulaminu przetwarzane przez Up&More wyłącznie dla celów wskazanych w Regulaminie.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Konkurs odbywa się zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady Konkursu określone są w Regulaminie.
2. Konkurs zostanie zrealizowany za pośrednictwem Internetu, profilu na Instagramie.
3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy administrowany, ani powiązany z Serwisem Facebook. Informacje udostępniane w ramach Konkursu nie są udostępniane Serwisowi Facebook. Informacje, które są udostępniane, będą wykorzystane wyłącznie w celu i na zasadach, opisanych w § 5 Regulaminu. Serwis Facebook stanowi jedynie medium komunikacji w zakresie Konkursu, tym samym przystąpienie do Konkursu stanowi jednocześnie oświadczenie Uczestnika Konkursu, iż zwalnia Serwis Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z przeprowadzeniem/nie przeprowadzeniem Konkursu.
4. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu.
5. Informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych w szczególności zamieszczane na Serwisie Instagram mają jedynie charakter pomocniczy; zakres uprawnień i obowiązków Uczestnika oraz Organizatora określa Regulamin.
6. Zasady ustalania wyników Konkursu oraz przyznawania Nagród opisane są w § 6 - § 7 Regulaminu.
7. Niniejszy Konkurs, którego warunki zostały określone przez Organizatora, nie stanowi gry hazardowej w rozumieniu ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

§ 2. Zasady ogólne, obszar

1. Konkurs jest kierowany do użytkowników Internetu, serwisu Instagram oraz serwisu TikTok.
2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny, z uwzględnieniem postanowień ust. 1 powyżej.
3. Każdy z Uczestników Konkursu może wziąć udział w Konkursie więcej niż jeden raz (1), ale może otrzymać nie więcej niż 1 (jedną) Nagrodę.

§ 3. Termin​

1. Konkurs odbywa się od 23.07.2022 r. do 15.09.2022 r. roku do godz. 23:59.
2. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie (Prace Konkursowe) przyjmowane będą w okresie trwania Konkursu, opisanym w ust. 1 powyżej.
3. Wyłonienie przez Komisję Konkursową Laureatów nastąpi najdalej  do 5.09.2022 r.
W konkursie przewidziane są etapy wyłaniania nagród:
ETAP 1
25 - 28.07.2022 r. (10 nagród)
ETAP 2
1-4.08.2022 r. (10 nagród)
ETAP 3
8 - 11.08.2022 r. (10 nagród)
ETAP 4
15 - 18.08.2022 r. (10 nagród)
ETAP 5
22 - 25.08.2022 r. (10 nagród)
ETAP 6
29.08-1.09..2022 r. (10 nagród)

4. Ogłoszenie wyników Konkursu (Laureatów Nagród) nastąpi w terminie opisanym w ust. 3 powyżej w drodze komentarza pod postem konkursowym zamieszczonego na grupie lub w osobnym poście informującym o zwycięzcach.

§ 4. Uczestnictwo w Konkursie​

1. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.
2. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią postanowień ust. 4 poniżej.
3. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna — będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy Kodeks cywilny — która zapozna się z niniejszym Regulaminem, spełniająca łącznie następujące warunki:
a) posiada adres do doręczeń na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
b) najpóźniej w chwili zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie jest pełnoletnia oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
c) posiada dostęp do Internetu, w tym do Serwisu Instagram;
d) zapoznała się z treścią Regulaminu;
e) wyraziła zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych 
4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora, Fundatora  i Komisji Konkursowej, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych oraz rodzeństwo. Organizator zwolniony jest z obowiązku pobierania oświadczeń w tym zakresie.

§ 5. Dane osobowe​

1. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.
2. Przystępując do Konkursu Uczestnik na mocy odrębnych oświadczeń woli wyraża zgodę na przetwarzanie przez Up&More swoich Danych Osobowych w celach związanych z realizacją Konkursu oraz dostarczeniem Nagrody,
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w związku z Konkursem na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
4. Administratorem danych jest Fundator. Zakres i cel przetwarzania określa ww. regulamin.
4. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
5. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że ich niepodanie lub podanie, chociażby częściowo nieprawdziwych bądź nieprawidłowych Danych Osobowych uniemożliwia udział w Konkursie lub będzie podstawą niewydania Nagrody.

§ 6. Zgłoszenie udziału w Konkursie /Praca Konkursowa​

1. Aby dokonać zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, należy dodać materiał (wpis) w serwisie Instagram lub Serwisie TikTok, w którym zawarty będzie hashtag #EKIPALISKA.
2. Praca Konkursowa zgodnie z założeniami Konkursu stanowić powinna autorską (Uczestnika) interpretacja zadania konkursowego. 
3. Uczestnik może dokonać w Konkursie więcej niż 1 (jednego) zgłoszenia w trakcie trwania konkursu w sposób wskazany w ust. 1 powyżej. 
4. Kategorycznie zabronione jest zgłaszanie do udziału w Konkursie Prac Konkursowych zawierających jakiekolwiek treści o charakterze bezprawnym, naruszających obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających wulgaryzmy, treści pornograficzne, pochwalające faszyzm, nazizm, komunizm, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób, w tym autorskie prawa majątkowe. Naruszenie postanowień ustępu poprzedzającego skutkuje dyskwalifikacją Uczestnika. W przypadku zamieszczenia komentarza niezgodnego z mechaniką konkursu organizator ma prawo skasować komentarz.
5. Na podstawie przepisu art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega sobie własność oraz nabycie — z chwilą wydania Nagrody — praw autorskich do zgłoszonych w Konkursie i nagrodzonych Prac Konkursowych bez ograniczeń co do czasu i terytorium a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Laureat) odstępuje Organizatorowi (przenosi na Organizatora) wszelkie prawa do Pracy Konkursowej na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności na następujących polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet, utrwalenie i zwielokrotnienie w prasie, za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego w dowolnych ilościach, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie, nadanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i/lub bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany, utrwalanie na nośnikach materialnych, zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu, nieograniczone rozpowszechnianie w sieci telefonii komórkowej, korzystanie w celach reklamowych i marketingowych, nadanie w kinach, modyfikacja za pomocą wszelkich dostępnych technik, prawo wykonywania zależnych praw autorskich do Pracy Konkursowej oraz prawo zezwalania na wykonanie tych zależnych praw autorskich. Uznaje się, że wynagrodzenie za powyższe przeniesienie zawiera się w wartości otrzymanej Nagrody w Konkursie. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych oraz zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał uprawnień z tytułu autorskich praw osobistych w stosunku do Organizatora i jego następców.
6. Odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich w związku z Pracą Konkursową ponosi Uczestnik Konkursu, który dokonał zgłoszenia Pracy Konkursowej do Konkursu.

§ 7. Tryb wyłonienia Laureatów Nagród

1.Do przyznania nagrody w konkursie zostanie powołana Komisja Konkursowa, która wyłoni zwycięzców na podstawie kreatywności stworzonych materiałów na tle innych uczestników.
2.Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i wiążące dla Uczestników Konkursu, przy czym nie wyłącza to prawa Uczestnika do dochodzenia swych roszczeń na zasadach ogólnych odpowiedzialności odszkodowawczej.

§ 8. Nagrody

1. W Konkursie przewidziano Nagrodę dla 60 Laureatów (60 zestawów nagród)
2. Nagrodami w Konkursie są:
1 zestaw:
- frisbee Mirinda
- parawan Pepsi
- Lipton Ice Tea Lemon Zero 500 ml
- Lipton Ice Tea Green Zero 500 ml
- okulary przeciwsłoneczne Lipton
- Rockstar Refresh Mango Guava 250 ml
- Piwo Okocim 0% 330 ml
- Plecak sygnowany logiem Lisek.App
- Czapka sygnowana logiem Lisek.App
- Kody na zakupy w aplikacji


1. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w sposób i terminie wskazanym w § 3 ust. 4 Regulaminu.
2. Nagrody zostaną przekazane do laureatów kurierem nie dalej niż na 14 dni od ogłoszenia zwycięzców
3. Laureat Konkursu jest zobowiązany w terminie 7 dni od daty powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej przesłać w wiadomości prywatnej dane niezbędne do przekazania Nagrody, to jest: imię i nazwisko, adres kontaktowy oraz numer telefonu.
4. Bezskuteczny upływ terminu opisanego w ust. 2 niniejszego paragrafu skutkuje utratą uprawnienia do Nagrody przez Laureata, który nie wypełnił warunków wydania Nagrody, opisanych w ust. 2 powyżej — w takim przypadku Nagrody niewydane ulegają przepadkowi na rzecz Organizatora. 4. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród, ani też prawo do zamiany Nagród na inną rzecz lub gotówkę.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Laureata Konkursu błędnych danych. Niemożliwość doładowania konta Uczestnika w aplikacji spowodowana podaniem przez Uczestnika błędnych danych, skutkuje przepadkiem Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.

§ 10. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie e-mail na adres sm@upmore.pl lub w formie pisemnej listem poleconym pod adres siedziby Organizatora (Ignacego Krasickiego 11B, 02-628 Warszawa) przez cały czas trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni od daty publikacji wyników Konkursu.
2. O zachowaniu terminu opisanego w ust. 1 niniejszego paragrafu decyduje data nadania reklamacji.
3. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą uwzględniane.
4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, zgodnie z postanowieniami ust. 5 poniżej, oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.
5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie,. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie odpowiedniej do formy reklamacji tzn. bądź w formie e-mail zwrotnego bądź listem poleconym.
6. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne, przy czym nie wyłącza to prawa do dochodzenia przez Uczestnika roszczeń na zasadach ogólnych odpowiedzialności odszkodowawczej.

§ 11. Postanowienia końcowe​

1. Pełna treść Regulaminu Konkursu jest dostępna w Serwisie oraz w siedzibie Organizatora. 
2. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu i warunków Konkursu w trakcie jego trwania w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych w zakresie dotyczącym Regulaminu. Każda zmiana Regulaminu podana zostanie do wiadomości Uczestników poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji wraz z treścią nowego Regulaminu na Fanpage.
4. Organizator zapewnia, iż wszelkie spory i roszczenia majątkowe, które mogą powstać pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami w związku z treścią lub wykonaniem niniejszego Konkursu, będą w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie i z wykorzystaniem wszelkich dostępnych zasad i technik mediacji. W szczególności Organizator składa zapewnienie o gotowości i dyspozycyjności jej przedstawicieli do podjęcia i prowadzenia rozmów mających na celu zawarcie porozumienia w ciągu pierwszych 10 dni od daty ujawnienia się sporu. W przypadku gdy zawiodą próby polubownego załatwienia sporu Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia swych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

Klauzula Informacyjna

1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Up&More Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02 - 628), przy ul. Krasickiego 11B, zarejestrowana została w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, posiadająca numer KRS 0000531450, NIP: 5223020746, REGON 360132211
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
- Przeprowadzenia konkursu.
- Wyłonienie zwycięzców konkursu
- Wysyłka danych do kuriera w celu wysłania nagród konkursowych.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas trwania konkursu do momentu wysyłki nagród do laureatów konkursu, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a także usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji celów wskazanych w pkt 2, 3.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.