top of page
HEADER_STRONA_GRAFFITI.png

Szukamy zdolnej łapki do ozdobienia naszej norki w Poznaniu!

Zaprojektuj graffiti o wymiarach 1,5 m x 12 m nawiązujące do liskowej działalności i wygraj 3000 zł + realizację swojego dzieła. Konkurs trwa od 22.01.2024 do 22.02.2024

 
REGULAMIN KONKURSU „WYRAŹ SIEBIE Z LISKIEM”

REGULAMIN KONKURSU

„WYRAŹ SIEBIE Z LISKIEM”

 

 

I. Organizacja Konkursu

 

 1. Niniejszy regulamin ( dalej zwany „Regulaminem”) określa warunki i zasady na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „WYRAŹ SIEBIE Z LISKIEM” (dalej zwany „Konkursem”).

 2. Organizatorem Konkursu jest: „Zorro Delivery spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000879854, NIP: 5272947791, REGON: 388022995, kapitał zakładowy: 101.050,00 PLN (dalej zwany „Organizatorem”).

 3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego ( dalej zwany „Uczestnikiem Konkursu”). Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora (oraz podmiotów powiązanych z Organizatorem w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości) i Komisji Konkursowej, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych oraz rodzeństwo. Organizator zwolniony jest z obowiązku pobierania oświadczeń w tym zakresie.

 4. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu oraz Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do ich przestrzegania. Naruszenie przez Uczestnika Konkursu tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika Konkursu.

 5. Konkurs trwa w okresie od 22.01.2024 r. do 22.02.2024 r. ( dalej zwany „Okresem Trwania Konkursu”)

 6. Konkurs nie jest grą losową lub zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

 

II. Warunki Konkursu

 

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

 2. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora.

 3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest: 

 1. samodzielne stworzenie przez Uczestnika Konkursu projektu grafiki o wymiarach 1,5m wysokości ( słownie: jeden i pół metra) x 12m szerokości ( słownie: dwanaście metrów) będącego odpowiedzią na postawione pytanie konkursowe „Kurier Liska jako super bohater”;

 2. przesłanie w Okresie Trwania Konkursu przez Uczestnika Konkursu projektu w formacie jpg. lub pdf. na adres emailowy zofia.wagrodzka@lisek.app – w tytule wiadomości należy zawrzeć hasło „Konkurs Graffiti”, wraz ze skanem podpisanych oświadczeń stanowiących załączniki nr 2 i 3 do Regulaminu;

 3. samodzielne wykonanie przez Uczestnika Konkursu graffiti, zgodnego z projektem, w wybranym przez Organizatora miejscu w mieście Poznań, przy ul. Palacza 39 w terminie maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania informacji przez Zwycięzcę o wyłonieniu Zwycięzcy.

 1. Projekty grafiki muszą być pracami własnymi Uczestnika Konkursu, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie będącymi przedmiotem innego konkursu oraz nieobciążonymi wadami prawnymi lub roszczeniami osób trzecich.

 2. Organizator oświadcza, iż posiada wszelkie wymagane zgody na wykonanie graffiti, zgodnie z ust. 3 pkt c powyżej.

III. Komisja Konkursowa oraz Nagrody

 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 3 osobową Komisję (dalej zwaną „Komisją Konkursową”). Do zadań Komisji Konkursowej należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestnika Konkursu, któremu przyznana zostanie Nagroda (dalej zwany: „Zwycięzca”). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika Konkursu prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa. 

 2. Komisja Konkursowa przy wyborze Zwycięzcy będzie kierowała się przede wszystkim efektem wizualnym projektu, zgodnością projektu z tematem Konkursu oraz pomysłowością Uczestnika Konkursu.

 3. Komisja Konkursowa wyłoni 1 (słownie: jeden ) Zwycięzcę. 

 4. Komisja wyłoni Zwycięzcę najpóźniej w dniu 29.02.2024 r. 

 5. Zwycięzcy przyznana zostanie Nagroda pieniężna (zwana „Nagrodą”) w wysokości 3000 złotych (słownie: trzy tysiące złotych). Nagroda zostanie przekazana Zwycięzcy w formie przelewu na konto bankowe Zwycięzcy, który zostanie zrealizowany w ciągu 7 dni roboczych od daty wykonania projektu zgodnie z pkt II 3 a-c). 

 6. Do Nagrody wydanej Zwycięzcy dodana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości Nagrody. Nagroda pieniężna nie zostanie wydana Zwycięzcy, lecz przekazana przez Organizatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. 

 7. Organizator poinformuje Zwycięzcę o Nagrodzie drogą mailową na adres email, z którego został przesłany projekt, zgodnie z pkt II 3 b) powyżej.

 8. Organizator pokryje kosztu materiału niezbędnego do wykonania projektu graffiti. 

 9. Nagroda zostanie zrealizowana w miejscu wskazanym przez Zwycięzcę w wybranym wspólnie przez Organizatora i Zwycięzcę terminie, nie późniejszym jednak niż termin wskazany w pkt II 3 c) powyżej

 10. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej Nagrody na osobę trzecią.

 11. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

 12. W przypadku nie zrealizowania projektu zgodnie z warunkami oraz terminami określonymi w pkt II 3 a-c) Regulaminu, Nagroda przepada, a Organizator jest w takim przypadku uprawniony do odmowy wydania Nagrody temu Uczestnikowi Konkursu i wyłonienia innego Zwycięzcy. Nagroda przyznawana jest w takim przypadku następnemu w kolejności Uczestnikowi Konkursu, przy czym musi on odpowiednio spełnić warunki określone w II 3 a-c) Regulaminu.

 13. Zwycięzca zobowiązuje się do nieodpłatnego przeniesienia praw autorskich do swojego projektu konkursowego. W tym celu Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu i którego złożenie jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie. Zawarcie umowy o przeniesienie praw autorskich nastąpi najpóźniej w dniu 8 marca 2024 r. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu. W przypadku odmowy zawarcia umowy lub nie zawarcia umowy do dnia 8 marca 2024 r. z przyczyn, za które Uczestnik Konkursu ponosi odpowiedzialność, Komisja konkursowa unieważnia decyzję o przyznaniu Nagrody temu Uczestnikowi Konkursu i wzywa Uczestnika Konkursu do zwrotu otrzymanej Nagrody, jeżeli Nagroda została Uczestnikowi Konkursu wydana. Nagroda przyznawana jest w takim przypadku następnemu w kolejności Uczestnikowi Konkursu.

 

 

 

 

IV. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu (dalej jako: „Reklamacje”) Uczestnicy mogą zgłaszać w formie wiadomości e-mail na adres: kontakt@lisek.app.

 2. Reklamacje mogą być zgłaszane w Okresie Konkursu oraz w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.

 3. Reklamacja powinna zawierać imię oraz nazwisko Uczestnika, numer telefonu, adres wnoszącego oraz dokładny opis i uzasadnienie Reklamacji. 

 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 

 5. O rozstrzygnięciu Reklamacji wnoszący zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

V. Postanowienia końcowe

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) oraz innych odpowiednich ustaw.

 2. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

Załączniki:

 1. Informacja przetwarzanie danych osobowych

 2. Oświadczenie Uczestnika Konkursu

 3. Oświadczenie w przedmiocie przeniesienia praw autorskich

 4. Wzór umowy przeniesienia praw autorskich

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zorro Delivery spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ( 00-867), ul. Jana Pawła II 27, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000879854, NIP 5272947791.

2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Państwa danych proszę bez wahania skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: daneosobowe@lisek.app lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

a. w celu wypełnienia obowiązków organizatora konkursu, w tym obsługi zgłoszeń, informowania o wynikach i wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród konkursowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

b. w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),

c. w celu realizacji pozostałych obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

d. w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych - jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

A także w związku z realizacją pozostałych prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

a. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,

b. w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców,

c. w celu realizacji przysługujących Administratorowi uprawnień prawnoautorskich.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

a. Sponsorzy nagród.

b. Firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne.

c. Firmy archiwizujące i niszczące dokumenty.

d. Firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe.

e. Spółki z grupy kapitałowej administratora.

f. Firmy prowadzące działania marketingowe.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, czyli realizacji i organizacji konkursu, a po jego zakończeniu, przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości, i jeśli jest to uzasadnione - przez okres przedawnienia roszczeń.

6. Przysługuje Państwu:

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c. prawo do usunięcia danych osobowych,

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

e. prawo do przenoszenia danych - jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

f. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym nie ma to wpływu na przetwarzanie przed terminem cofnięcia,

g. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do złożenia kompletnego zgłoszenia i udziału w konkursie.

8. Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie Twoich danych poza obszar EOG. Państwa odbiorców spoza EOG, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium Państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Państwa danych osobowych, w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od Administratora, zwracając się pod dane kontaktowe podane powyżej. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Państwa danych jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

9. Jeśli Państwa dane będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji powodującej skutki prawne lub podobnie istotny wpływ, podejmowanie takich decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w treści regulaminu, umowy lub klauzuli zgody, o której wyrażenie zwracamy się w odrębnym oświadczeniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU

 

Oświadczam, iż zapoznałam(em) się z Regulaminem Konkursu „Wyraź siebie z Liskiem”, który akceptuję i zobowiązuję się stosować do jego postanowień. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z tytułu naruszenia przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.), a także odpowiedzialności cywilnoprawnej oświadczam, że jestem twórcą projektu konkursowego nadesłanego na ww. Konkurs, a także że projekt konkursowy został wykonany przeze mnie osobiście, nie stanowi opracowania cudzego dzieła i przysługują mi do niego pełne prawa majątkowe wraz z prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. Jednocześnie oświadczam, że ww. projekt konkursowy nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych osób oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym. W przypadku takiego naruszenia, w stosunku do osób trzecich będę ponosić odpowiedzialność wyłączną. 

 

 

 

 

…………………………………………………………….

Data i podpis Uczestnika Konkursu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU DOTYCZĄCE PRZENIESIENIA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH

 

 

Oświadczam, iż w przypadku przyznania mi nagrody w ramach konkursu organizowanego przez Zorro Delivery sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod nazwą „Wyraź siebie z Liskiem”, zobowiązuję się przenieść najpóźniej do 8 marca 2024 r. na Zorro Delivery sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, prawa autorskie majątkowe do zgłoszonego przeze mnie utworu w zakresie i na zasadach przewidzianych umową, której wzór stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu. Akceptuję jednocześnie zastrzeżenie wynikające z Regulaminu Konkursu, zgodnie z którym odmowa podpisania przeze mnie umowy o przeniesieniu praw autorskich będzie równoznaczna z wycofaniem mojego zgłoszenia w Konkursie. 

 

 

…………………………………………………………….

Data i podpis Uczestnika Konkursu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4

 

UMOWA O PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH

zawarta w Warszawie w dniu ..................................................... r. pomiędzy:

ZORRO DELIVERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie (00-867), Aleja Jana Pawła II 27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000879854, NIP 5272947791 , kapitał zakładowy: 101.050 PLN, należącą do grupy VAT pod nazwą „Zorro Delivery Grupa VAT”, Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, NIP: 527305713, będącej podatnikiem podatku od towarów i usług, reprezentowaną przez:

………………………-…………………………

zwanym dalej „Nabywcą”

a

……………………….., zamieszkałą/ym w …………… (kod pocztowy ……….) przy ul. ……………., legitymująca/y się ……………………………….. (nr seria dokumentu tożsamości), nr PESEL ……………………………………………………… 

zwanym dalej „Autorem",

łącznie zwanymi dalej „Stronami”,

o następującej treści:

§ 1.

 

 1. Autor oświadcza, że jest autorem projektu konkursowego zgłoszonego do organizowanego przez Nabywcę konkursu „Wyraź siebie z Liskiem” na najlepszą pracę, zwanego dalej „Konkursem” i przysługuje mu pełnia praw autorskich majątkowych oraz osobistych do tego projektu, zwanego dalej „Utworem”.

 2. Autor oświadcza, że pozyskał niezbędne licencje do poszczególnych elementów Utworu wraz z prawem ich przeniesienia na Nabywcę.

§ 2.

 

 1. Autor oświadcza, że w związku z nagrodzeniem jego Utworu w Konkursie stosownie do zapisów Regulaminu Konkursu, z chwilą zawarcia umowy przenosi nieodpłatnie na Nabywcę, w zakresie nieograniczonym jakimikolwiek prawami osób trzecich:

  1. autorskie prawa majątkowe do Utworu na następujących polach eksploatacji:

   1. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie dowolną techniką;

   2. publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Utworu w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

   3. wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci teleinformatycznej otwartej i zamkniętej;

   4. nadanie za pomocą wizji lub fonii;

   5. przekazywanie za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym poprzez Internet w dowolnym standardzie, systemie i formacie;

   6. utrwalanie i zwielokrotnianie w jakiejkolwiek postaci, na dowolnym nośniku informacji w dowolnej liczbie egzemplarzy;

   7. utrwalanie i zwielokrotnienie dowolną techniką;

   8. viii.udostępnienie oryginału i egzemplarzy, na których Utwór utrwalono.

   9. dokonywania przeróbek, opracowań Utworu, jego skrótów oraz tłumaczeń.

  2. prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do przedmiotu umowy.

  3. licencje do poszczególnych elementów utworu, o których mowa w par 1 ust. 2.

 2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu i prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do niego jest nieograniczone terytorialnie i czasowo. Nabywca może wykorzystywać Utwór na całym świecie we wszystkich mediach, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, przez cały czas trwania praw majątkowych. Nabywca ma prawo udzielać licencji do korzystania z przedmiotu umowy przez osoby trzecie na warunkach przez niego określonych, jak również przenosić autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy, a także prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do przedmiotu umowy, na osoby trzecie.

 3. Autor zobowiązuje się względem Nabywcy, iż nie będzie wnosił przeciwko niemu żadnych roszczeń dotyczących sposobu korzystania z Utworu.

§ 3.

 

  1. Autor jest obowiązany zachować w tajemnicy przed osobami trzecimi wszelkie informacje o Nabywcy oraz informacje, do których uzyskał dostęp w związku z wykonywaniem umowy i ma prawo je wykorzystać tylko w celu wykonania przedmiotu umowy.

  2. Z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, zwalnia Autora jedynie pisemna zgoda Nabywcy.

  3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji dostępnych publicznie oraz informacji żądanych przez uprawnione organy, w zakresie, w jakim te organy są uprawnione do ich żądania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4.

 

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 5.

 

Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Strony ugodowo, a gdy nie będzie to możliwe poddane zostaną rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechnego.

 

 

 

§ 6.

 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§ 7.

 

Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez ostatnią ze stron.

 

 

_______________________ _________________________

Autor     Nabywca

bottom of page