top of page
HEADER_STRONA_CARL_LEGAL.png

Lisek i Carlsberg w rytmie fal i najlepszej muzyki! Wygraj bilety na Salt Wave Festival 2023 w Jastarni!  🤩🙌

 

Zrób zakupy o wartości min 30 złotych i kup produkt marki Brooklyn Pilsner lub 1664 Blanc biorący udział w promocji. W komentarzu do OCENY zamówienia odpowiedz na pytanie „Gdybyś mógł zamówić Liska z zimnym piwem wszędzie to gdzie byś chciał/a go zamówić?”. 

 

Do wygrania 50 biletów na festiwal Salt Wave ❤️

 

Konkurs trwa od 19.07.2023 do 30.07.2023. Wyniki 01.08.2023

 

To jak, z kim się widzimy?  

REGULAMIN KONKURSU „ SCHŁODŹ SIĘ  Z BROOKLYN I BLANC I ZGARNIJ BILETY NA SALT WAVE FESTIVAL”

REGULAMIN KONKURSU 

„ SCHŁODŹ SIĘ  Z BROOKLYN I BLANC I ZGARNIJ
BILETY NA SALT WAVE FESTIVAL”

I

I. Organizacja Konkursu 

 

 1. Niniejszy regulamin ( dalej zwany „Regulaminem”) określa warunki i zasady na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „ Schłodź się  z Brooklyn i Blanc i zgarnij bilety na Salt Wave Festival” ( dalej zwany „Konkursem”).

 2. Organizatorem Konkursu jest: „Zorro Delivery spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000879854, NIP: 5272947791, REGON: 388022995, kapitał zakładowy: 100.800,00 PLN (dalej zwany „Organizatorem”).

 3. Fundatorem Nagród w Konkursie jest: „Carlsberg Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie (02-255), ul. Krakowiaków 34, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000043669, kapitał zakładowy: 666 200 000 zł, NIP: 869-163-74-82, REGON: 851638844, BDO: 000020615 (dalej zwany „Fundatorem Nagród”).

 4. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego ( dalej zwany „Uczestnikiem Konkursu”). Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora ( oraz podmiotów powiązanych z Organizatorem w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości) i Komisji Konkursowej, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych oraz rodzeństwo. Organizator zwolniony jest z obowiązku pobierania oświadczeń w tym zakresie.

 5. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu oraz Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do ich przestrzegania. Naruszenie przez Uczestnika Konkursu tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika Konkursu.

 6. Konkurs trwa w okresie od 19.07.2023 r. do 30.07.2023 r. ( dalej zwany „Okresem Konkursu”)

 7. Konkurs nie jest grą losową lub zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

 

II. Warunki Konkursu

 

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

 2. Konkurs organizowany jest w sklepie internetowym Organizatora ( dalej „Sklep Internetowy”), prowadzonym pod adresem: https://www.lisek.app oraz w aplikacji mobilnej Lisek.App. 

 3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest: 

a) posiadanie przez pełnoletniego Uczestnika Konkursu konta w Sklepie Internetowym;

b) dokonanie przez Uczestnika Konkursu w Okresie Konkursu zakupów w Sklepie Internetowym na kwotę minimum 30 (słownie: trzydziestu) złotych, przy czym kwota ta stanowi wartość jednorazowych zakupów w ramach jednego zamówienia oraz zakupu w tym zamówieniu przynajmniej jednego z produktów biorących udział w Konkursie, z poniższej listy: 

 • Kronenbourg 1664 Blanc piwo 330ml butelka, EAN: 3080216015507,

 • Brooklyn Crisp Pilsner Lager piwo 400ml butelka, EAN: 5900014003798,

 • Brooklyn Crisp Lager piwo 500ml 4pak puszka, EAN: 5900014014978,

 • Lisiopak Kronenbourg 1664 Blanc 330ml butelka x4 EAN: LisBlanc4,

 • Lisiopak Kronenbourg 1664 Blanc 330ml butelka x3 EAN: LisPiwo,

 • Lisiopak Brooklyn Crisp Lager 400ml x4 EAN: LisBrook4xB,

 • Lisiopak Brooklyn Crisp Lager piwo 500ml 4pak puszka 4x500ml x2, EAN: LisBrook2xP;

c) dodanie przez Uczestnika Konkursu komentarza do zamówienia, który spełnia warunki o którym mowa w pkt 2b powyżej, będącego odpowiedzią na pytanie „Gdybyś mógł zamówić Liska z zimnym piwem wszędzie to gdzie byś chciał/a go zamówić”? . 

4.    Uczestnik Konkursu może wielokrotnie dokonywać zakupów, o których mowa w pkt 2b powyżej, w Sklepie Internetowym w Okresie Konkursu, a ocenie będzie osobno podlegać każde zamówienie wraz z komentarzem wskazanym pkt 2c powyżej.

 

III. Komisja Konkursowa oraz Nagrody

1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 3 osobową Komisję (dalej zwaną „Komisją Konkursową”). Do zadań Komisji Konkursowej należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników Konkursu, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej zwani: „Zwycięzcami”). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika Konkursu prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

2.    Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursowa dokona oceny odpowiedzi na postawione pytanie konkursowe dokonanych przez Uczestników Konkursu, pod kątem ich atrakcyjności, oryginalności, kreatywności oraz zgodności tematyką Konkursu. Wyłonionych zostanie w ten sposób 50 (słownie: pięćdziesiąt) Zwycięzców.

3.    Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną nagrody (zwane „Nagroda”) w postaci 50 (słownie: pięćdziesiąt) biletów uprawniających do uczestnictwa w wydarzeniu Salt Wave Festival w Jastarni  w dniu 04.08.2023 r. lub 05.08.2023 r. dla jednej osoby.

4.    Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 01.08.2023 r.

5.    Informacja o wygranej zostanie przekazana Zwycięzcom za pośrednictwem adresu email przypisanego do konta Uczestnika Konkursu w Sklepie Internetowym.

6.    Nagroda zostanie przesłana przez Fundatora Nagród Konkursu Zwycięzcom za pośrednictwem adresu email przypisanego do konta Uczestnika Konkursu w Sklepie Internetowym.

7.  Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.

8. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

9. W Konkursie można otrzymać tylko 1 (słownie: jeden) Nagrodę.

10. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

 

 

IV. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu (dalej jako: „Reklamacje”) Uczestnicy mogą zgłaszać w formie wiadomości e-mail na adres: kontakt@lisek.app.

 2. Reklamacje mogą być zgłaszane w Okresie Konkursu oraz w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.

 3. Reklamacja powinna zawierać imię oraz nazwisko Uczestnika, numer telefonu, adres wnoszącego oraz dokładny opis i uzasadnienie Reklamacji. 

 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 

 5. O rozstrzygnięciu Reklamacji wnoszący zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

V. Dane osobowe 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika biorącego udział w Konkursie jest Organizator.

 2. Organizator przetwarza następujące dane osobowe Uczestnika:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • data urodzenia,
  • adres dostawy.

 3. Dane wskazane w pkt 2 przetwarzane są w następujących celach:​
  • realizacji i obsługi zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Uczestnik Konkursu, którego dane dotyczą,
  • podjęcia działań na żądanie Uczestnika Konkursu, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  • statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora,
  • marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda Uczestnika) - w przypadku wyrażenia zgód na marketingowych. rozpatrzenia reklamacji Uczestnika Konkursu. • rozpatrzenia reklamacji Uczestnika Konkursu. 

 4. Organizator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 5. Odbiorcą danych osobowych jest Fundator Nagród.

 6. Dane osobowe podane w celu realizacji i obsługi zamówienia będą przechowywane przez okres do przedawnień roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień, a dane
  przetwarzane w celach marketingowych - do czasu wycofania zgód lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystywania.

 7. Uczestnikowi przysługuje prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), Stawki 2. 

 8. Podanie danych jest dobrowolne i jednocześnie jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą dalej przetwarzane.

 9. Wszelkie wnioski związane z przetwarzaniem danych, prośby i żądania prosimy kierować na adres e-mail: daneosobowe@lisek.app

 10. Więcej szczegółów znajduje się tutaj: Więcej

 

VI. Postanowienia końcowe

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) oraz innych odpowiednich ustaw.

 2. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

bottom of page