top of page
aap_hand.png
Lisek to nowy gatunek sklepu, który codzienne zakupy dostarcza do Ciebie nawet w 10 minut.
__0001_logo_google_play.png
__0000_logo_app_store.png

Regulamin Akcji Promocyjnej Bilety do kina Helios

 

I. Organizacja Akcji Pomocyjnej
 

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej jako: „REGULAMIN”) oznaczają:

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się Akcja Promocyjna pod nazwą “Bilety do kina Helios”

 2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest: „Zorro Delivery spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000879854, NIP: 5272947791, REGON: 388022995, kapitał zakładowy: 65.350,00 PLN (dalej jako: „ORGANIZATOR” lub „Zorro Delivery sp. z o.o.”).

 3. „KLIENT” - osoba, która dokonuje zakupu w sklepie internetowym Organizatora, prowadzonym pod adresem: https://www.lisek.app (dalej jako: „SKLEP INTERNETOWY”) lub aplikacji mobilnej Lisek.App (dalej jako: „APLIKACJA LISEK.APP”)

 4. Przystąpienie do udziału w Akcji Promocyjnej przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu Akcji Promocyjnej. Klient zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Klienta tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Klienta z Akcji Promocyjnej.

 

II. Postanowienia ogólne
 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej.

 2. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Polski w Sklepie Internetowym lub Aplikacji Lisek.App.

 3. Wszelkie informacje o Kliencie udostępniane lub zbierane w związku z Akcją Promocyjną będą przetwarzane przez Organizatora Akcji Promocyjnej. 

 4. Akcja Promocyjna trwa od 28.03.2023 r. od godziny  12:00 do 30.04.2023 r. do godziny 23:59 (dalej jako “Okres Trwania Akcji Promocyjnej”).

 

III. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej
 

 1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy Kodeks Cywilny.

 2. W Akcji Promocyjnej nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych oraz rodzeństwo. Organizator zwolniony jest z obowiązku pobierania oświadczeń w tym zakresie.

 3. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta w Sklepie Internetowym lub Aplikacji Lisek.App.

 

IV. Warunki Akcji Promocyjnej 
 

 1. Akcja Promocyjna organizowana jest w Sklepie Internetowym lub  Aplikacji Lisek.App.

 2. W Akcji Promocyjnej mogą wziąć udział Użytkownicy w rozumieniu „Regulaminu aplikacji mobilnej Lisek.App”.

 3. Warunkami wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej jest:

  • zamówienie przez Klienta dowolnego produktu marki Oreo, za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub Aplikacji Lisek.App znajdującego się na poniższej liście:
   - Oreo Original 176g  7622300444181; 

- Oreo Double Creme 170g  7622210137234; 

- Oreo Golden 176g  7622210755506; 

- Oreo Choco Brownie 176g  7622210835338; 

- Milka Oreo 300g  7622210240200; 

- Milka with Oreo Cookies 100g  7622210078100.
Milka czekolada mleczna Oreo Original 37g 7622210717238. 
- Oreo Original ciastka kakaowe z nadzieniem o smaku waniliowym 44g 7622210411679
- Milka cukierki Oreo Rounds 86g 7622210862860

 1. Każdorazowo, po każdym zrealizowanym zamówieniu zgodnie z ust. 3 powyżej, Klient otrzyma od Organizatora bilety do Kina Helios, który będzie do wykorzystania w kinach Helios na terytorium Polski (dotyczy tylko fimów 2D). 

 2. Do jednorazowego zamówienia przysługują: 

 • dwa bilety – przy dokonaniu zakupów za minimum 50 zł oraz jednego produktu Oreo nie wliczając w to kosztów dostawy oraz opakowania do zamówienia, z wymaganą dopłatą w wysokości 10 zł od biletu w kinie Helios 

 • cztery bilety – przy dokonaniu zakupów za minimum 90 zł oraz dwóch produktów Oreo, nie wliczając w to kosztów dostawy oraz opakowania do zamówienia, z wymaganą dopłatą w wysokości 10 zł od biletu w kinie Helios

 • sześć biletów – przy dokonaniu zakupów za minimum 120 zł oraz trzech produktów Oreo, nie wliczając w to kosztów dostawy oraz opakowania do zamówienia, z wymaganą dopłatą w wysokości 10 zł od biletu w kinie Helios.

 

 1. Bilety są przekazywane Klientowi przez Organizatora w formie elektronicznej w ciągu 3 dni od zakupu na adres e-mail, który Klient podał przy rejestracji w Sklepie Internetowym lub Aplikacji Lisek.App. 

 2. Organizator ma prawo wykluczyć Klienta z udziału w Akcji Promocyjnej w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu. Uprawnienie do wykluczenia Klienta obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród.

 

V. Postępowanie reklamacyjne
 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji Promocyjnej (dalej jako: „REKLAMACJE”) Klienci  mogą zgłaszać w formie wiadomości e-mail na adres: kontakt@lisek.app.

 2. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Akcji Promocynej oraz w terminie 30 dni.

 3. Reklamacja powinna zawierać imię oraz nazwisko Klienta i jego adres, numer telefonu, oraz dokładny opis i uzasadnienie Reklamacji. 

 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 

 5. O rozstrzygnięciu Reklamacji wnoszący zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.
   

VI. Dane osobowe 
 

 1. Administratorem danych osobowych Klienta biorącego udział w Akcji Promocyjnej jest Organizator.

 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klienta:

  • imię i nazwisko,

  • adres e-mail,

  • numer telefonu,

  • data urodzenia,

  • adres dostawy.

 3. Dane wskazane w pkt 2 przetwarzane są w następujących celach:

  • realizacji i obsługi zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą,

  • podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy, statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,

  • rozpatrzenia reklamacji Klientów.

 4. Organizator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 5. Klientowi przysługuje prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania, żądania usunięcia danych osobowych, żądania przeniesienia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 6. Podanie danych jest dobrowolne i jednocześnie jest warunkiem wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą dalej przetwarzane.

 7. Wszelkie wnioski związane z przetwarzaniem danych prośby i żądania prosimy kierować na adres e-mail: daneosobowe@lisek.app.

 

 

VII. Postanowienia końcowe
 

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm. – wcześniej i dalej jako: „KODEKS CYWILNY”), przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) oraz innych odpowiednich ustaw.

 2. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

bottom of page