top of page
header_walentynki.png

SPĘDŹ WALENTYNKI Z LISKIEM! ❤️
Pragniesz podarować swojej drugiej połówce wyjątkowy wieczór? Lisek Ci w tym pomoże!

Wygraj jeden z voucherów do restauracji o wartości 300 zł w jednym z naszych miast -> Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie, Łodzi, Katowicach i w Trójmieście. Do wygrania 7 voucherów, po jednym na każde miasto.

Jak wziąć udział?

1. Między 30.01 a 14.02 zrób zakupy za minimum 100 zł.
2. Odpowiedz na pytanie konkursowe w komentarzu pod postem na Instagramie
"Gdybyś miał wyznać miłość z pomocą aplikacji Lisek.App jak byś to zrobił?"
Dodatkowo do komentarza z odpowiedzią dodaj numer swojego zamówienia z pkt. 1.
3. Nie zapomnij zaobserwować @lisek.app na Instagramie.

Wyniki 18.02, więc miej oczy szeroko otwarte! 


 
REGULAMIN KONKURSU
„SPĘDŹ WALENTYNKI Z LISKIEM”

REGULAMIN KONKURSU
„SPĘDŹ WALENTYNKI Z LISKIEM”


I. Organizacja Konkursu

Niniejszy regulamin ( dalej zwany „Regulaminem”) określa warunki i zasady na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „SPĘDŹ WALENTYNKI Z LISKIEM” (dalej zwany „Konkursem”).
Organizatorem Konkursu jest: „Zorro Delivery spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000879854, NIP: 5272947791, REGON: 388022995, kapitał zakładowy: 101.050,00 PLN (dalej zwany „Organizatorem”).
Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego ( dalej zwany „Uczestnikiem Konkursu”). Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora (oraz podmiotów powiązanych z Organizatorem w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości) i Komisji Konkursowej, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych oraz rodzeństwo. Organizator zwolniony jest z obowiązku pobierania oświadczeń w tym zakresie.
Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu oraz Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do ich przestrzegania. Naruszenie przez Uczestnika Konkursu tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika Konkursu.
Konkurs trwa w okresie od 30.01.2024 do 14.02.2024 ( dalej zwany „Okresem Trwania Konkursu”)
Konkurs nie jest grą losową lub zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

II. Warunki Konkursu

Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu internetowego Instagram. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, związany z serwisem Facebook oraz Instagram ani podmiotami Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tych podmiotów.
Wszelkie informacje o Uczestniku Konkursu udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora .
Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest: 
posiadanie przez pełnoletniego Uczestnika Konkursu konta w Sklepie Internetowym Organizatora (dalej „Sklep Internetowy”), prowadzonym pod adresem: https://www.lisek.app oraz w aplikacji mobilnej Lisek.App
posiadanie przez Uczestnika Kokursu statusu „obserwującego” profilu @lisek.app w serwisie internetowym Instagram;
posiadanie aktywnego konta w serwisie internetowym Instagram spełniającego warunki Serwisu;
dokonanie przez Uczestnika Konkursu w Okresie Trwania Konkursu zakupów w Sklepie Internetowym na kwotę minimum 100 (słownie: sto) złotych, przy czym kwota ta stanowi wartość jednorazowych zakupów w ramach jednego zamówienia;
dodanie przez Uczestnika Konkursu komentarza pod postem konkursowym, z konta które spełnia warunki z pkt. 4c powyżej, będącego odpowiedzią na postawione zadanie konkursowe „Gdybyś miał wyznać miłość z pomocą aplikacji Lisek.App jakbyś to zrobił?” wraz ze wskazaniem numeru zamówienia spełniającego warunki z pkt. 4d powyżej oraz nazwy miasta, w którym miałaby zostać zrealizowana Nagroda.

III. Komisja Konkursowa oraz Nagrody
Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 3 osobową Komisję (dalej zwaną „Komisją Konkursową”). Do zadań Komisji Konkursowej należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestnika Konkursu, któremu przyznana zostanie Nagroda (dalej zwany: „Zwycięzca”). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika Konkursu prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
Komisja Konkursowa wyłoni 6 (słownie: sześć ) Zwycięzców – jeden Zwycięzca w każdej z poniższych lokalizacji: Gdańsk, Warszawa, Poznań, Katowice, Kraków, Wrocław.
Komisja wyłoni Zwycięzcę  najpóźniej w dniu 18.02.2024. 
Zwycięzcy przysługuje Nagroda (dalej zwana: "Nagroda"), która przybierze formę jednego vouchera o wartości 300 (słownie: trzysta) złotych do wykorzystania w wybranej przez Zwycięzcę restauracji, we wskazanym przez Zwycięzcę mieście, zgodnie z pkt II.4.e Regulaminu. Restauracje dostępne do wyboru znajdują się w jednej z poniższych lokalizacji: Gdańsk, Warszawa, Poznań, Katowice, Kraków, Wrocław. Voucher będzie podlegał realizacji w okresie trzech miesięcy od daty ogłoszenia wyników Konkursu. 
Do Nagród wydanych Zwycięzcom dodana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości Nagrody. Nagroda pieniężna nie zostanie wydana Zwycięzcy, lecz przekazana przez Organizatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. 
Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej Nagrody na osobę trzecią.
Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.
W przypadku nie zrealizowania Nagrody w wyznaczonym przez Organizatora terminie, Nagroda przepada.

IV. Postępowanie reklamacyjne
Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu (dalej jako: „Reklamacje”) Uczestnicy mogą zgłaszać w formie wiadomości e-mail na adres: kontakt@lisek.app.
Reklamacje mogą być zgłaszane w Okresie Konkursu oraz w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.
Reklamacja powinna zawierać imię oraz nazwisko Uczestnika, numer telefonu, adres wnoszącego oraz dokładny opis i uzasadnienie Reklamacji. 
Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 
O rozstrzygnięciu Reklamacji wnoszący zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

V. Postanowienia końcowe
     1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) oraz innych odpowiednich ustaw.
     2. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik nr 1
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:
1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Zorro Delivery spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ( 00-867), ul. Jana Pawła II 27, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000879854, NIP 5272947791.
2.    W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Państwa danych proszę bez wahania skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: daneosobowe@lisek.app lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3.    Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
a.    w celu wypełnienia obowiązków organizatora konkursu, w tym obsługi zgłoszeń, informowania o wynikach i wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród konkursowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
b.    w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),
c.    w celu realizacji pozostałych obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
d.    w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych - jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
A także w związku z realizacją pozostałych prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
a.    w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
b.    w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców,
c.    w celu realizacji przysługujących Administratorowi uprawnień prawnoautorskich.
4.    Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a.    Sponsorzy nagród.
b.    Firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne.
c.    Firmy archiwizujące i niszczące dokumenty.
d.    Firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe.
e.    Spółki z grupy kapitałowej administratora.
f.    Firmy prowadzące działania marketingowe.
5.    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, czyli realizacji i organizacji konkursu, a po jego zakończeniu, przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości, i jeśli jest to uzasadnione - przez okres przedawnienia roszczeń.
6.    Przysługuje Państwu:
a.    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b.    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c.    prawo do usunięcia danych osobowych,
d.    prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e.    prawo do przenoszenia danych - jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
f.    prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym nie ma to wpływu na przetwarzanie przed terminem cofnięcia,
g.    prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7.    Podanie danych osobowych jest niezbędne do złożenia kompletnego zgłoszenia i udziału w konkursie.
8.    Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie Twoich danych poza obszar EOG. Państwa odbiorców spoza EOG, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium Państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Państwa danych osobowych, w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od Administratora, zwracając się pod dane kontaktowe podane powyżej. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Państwa danych jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.
9.    Jeśli Państwa dane będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji powodującej skutki prawne lub podobnie istotny wpływ, podejmowanie takich decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w treści regulaminu, umowy lub klauzuli zgody, o której wyrażenie zwracamy się w odrębnym oświadczeniu.
 

bottom of page