top of page

REGULAMIN KONKURSU "WYGRAJ SWETER, WYGRAJ ŻYCIE!"

§ 1 Organizator Konkursu

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie „Wygraj sweter, wygraj życie!” (zwanym dalej „Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu jest Zorro Delivery spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-867) przy Al. Jana Pawła II 27, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000879854, NIP 5272947791, kapitał zakładowy: 65.350,00 złotych (zwana dalej „Organizatorem").
3. Organizator jest właścicielem oraz operatorem aplikacji LISEK.APP ( zwanej dalej „Aplikacją").
4. Konkurs odbędzie się w okresie od 29.11.2022 r. do 6.12.2022 r.

§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej: „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny, z wyjątkiem osób określonych w ust. 2 poniżej, która spełni łącznie poniższe przesłanki:
a. posiada adres do doręczeń na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
b. najpóźniej w chwili zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie jest pełnoletnia oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
c. zapoznała się z treścią Regulaminu;
d. posiada aplikację Lisek.App.
2, W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora i Komisji Konkursowej, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych oraz rodzeństwo. Organizator zwolniony jest z obowiązku pobierania oświadczeń w tym zakresie.

§ 3 Zasady Konkursu

1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:
1) dokonać zamówienia w Aplikacji na kwotę minimum 50 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych) między 29 listopada a 6 grudnia; oraz
2) odpowiedzieć na pytanie „Komu i dlaczego chciałbyś zrobić świąteczne zakupy w Lisku?” w komentarzu do posta udostępnionego na Facebooku przez LISEK – najszybsze zakupy w mieście; oraz
3) oznaczyć osobę, której chce zrobić zakupy zgodnie z pkt 2 powyżej, za pośrednictwem serwisu Facebook; oraz
4) podać numer zamówienia, określonego w pkt 1 powyżej.
2. Nagroda w Konkursie zostanie przyznana osobom, których odpowiedź na pytanie określone w ust. 1 pkt 2 powyżej była najbardziej kreatywna.
3. Nagrody będą przyznawane każdego dnia w Okresie Trwania Konkursu, przy czym maksymalna ilość nagród przypadających na jeden dzień wynosi 3 (słownie: trzy).
4. Do przyznania nagród w Konkursie zostanie powołana Komisja Konkursowa, która wyłoni każdego dnia maksymalnie 3 zwycięzców na podstawie kreatywności odpowiedzi na pytanie określone w ust 1 pkt 2 powyżej na tle innych Uczestników.
5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i wiążące dla Uczestników, przy czym nie wyłącza to prawa Uczestnika do dochodzenia swych roszczeń na zasadach ogólnych odpowiedzialności odszkodowawczej.
6. Nagrodą w Konkursie będzie unikatowy sweter z logo Organizatora (zwany dalej „Nagrodą”).
7. Organizator zastrzega, iż rozmiar Nagrody, o której mowa w pkt 6 powyżej, jest losowy i nie jest dobierany indywidualnie do Uczestnika.
8. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zamiany Nagrody na inne świadczenie.
9. Uczestnik nie może przenieść praw do przyznanej mu Nagrody na osoby trzecie.
10. Uczestnik może zrezygnować z Nagrody w sposób przewidziany dla zgłaszania reklamacji.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku podania błędnych danych Uczestnika lub zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany.

§ 4 Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z niniejszym Regulaminem.
2. Reklamacja powinna zostać złożona w formie elektronicznej na adres: kontakt@lisek.app.
3. Złożona reklamacja, wraz z opisem przyczyn reklamacji, powinna zawierać dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację Uczestnika, w szczególności imię i nazwisko Uczestnika.
4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych (liczonych od daty otrzymania reklamacji), przy uwzględnieniu zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz obowiązujących przepisów prawa. Organizator udziela odpowiedzi w formie elektronicznej na adres, z którego reklamacja została wysłana.
5. Jeżeli informacje zawarte w treści reklamacji uniemożliwiają prawidłowe jej rozpatrzenie, termin określony w ust. 4 powyżej liczony jest od daty otrzymania przez Organizatora reklamacji uzupełnionej o informacje niezbędne do jej rozpatrzenia.
6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w terminie wskazanym w  ust. 4 powyżej Organizator:
a) wyjaśnia przyczyny opóźnienia,
b) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone,
c) wskazuje przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 
§ 5 Dane Osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu tj. m.in.: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.
3. Dane osobowe podane przez Uczestnika, będą przetwarzane w celach:
1) organizacji i przeprowadzenia Konkursu;
2) archiwizacji dokumentacji i zapewnienia rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
3) w celu rozpatrzenia reklamacji Uczestników.
4. Uczestnikom przysługuje prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania, żądania usunięcia danych osobowych, żądania przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. We wszelkich sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się korespondencyjnie na adres Organizatora Konkursu.

§ 6 Postanowienia końcowe
 
1. Udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

bottom of page