top of page
aap_hand.png
Lisek to nowy gatunek sklepu, który codzienne zakupy dostarcza do Ciebie nawet w 10 minut.
__0001_logo_google_play.png
__0000_logo_app_store.png

POLITYKA PRYWATNOŚCI ZORRO DELIVERY SP. Z O.O.


​ §1. Administrator danych


Zorro Delivery sp. z o.o. („Zorro Delivery”) przykłada dużą wagę do własnej zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa ochrony danych osobowych. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, czyli poufność, dostępność, integralność i rozliczalność prowadzonych działań.
 

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Zorro Delivery spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ( 00-867), ul. Jana Pawła II 27, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000879854, NIP 5272947791. 
 

W ramach wspólnie prowadzonych procesów, współAdministratorami danych osobowych są ZO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-867), ul. Jana Pawła II 27, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000910565, NIP 5272963790 oraz Zorro Kurier spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-867), ul. Jana Pawła II 27, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000911772, NIP 5272964855.
 

Stosownie do art. 26 ust. 1 RODO, WspółAdministratorzy zawarli umowę o podziale odpowiedzialności. Zasadnicza treść uzgodnień między współAdministratorami jest następująca:
 

 1. W razie zawarcia i realizacji wspólnych umów lub świadczenia wspólnych usług, odpowiedzialność za zgodność z prawem przetwarzania danych spoczywa na tej ze Stron, która dokonuje lub powinna dokonać danej czynności.
   

 2. W razie wspólnych akcji promocyjnych, odpowiedzialność za zapewnienie podstawy prawnej (np. zebranie zgód) oraz spełnienie obowiązku informacyjnego spoczywa na tym współAdministratorze, który pozyskuje dane osobowe.
   

 3. W razie współadministrowania w celach HR, w tym rekrutacji i realizacji umów z pracownikami i współpracownikami, odpowiedzialność za za zapewnienie podstawy prawnej (np. zebranie zgód) oraz spełnienie obowiązku informacyjnego spoczywa na tym współAdministratorze, który pozyskuje dane osobowe.
   

 4. W odniesieniu do poszczególnych aspektów technicznych i organizacyjnych przetwarzania danych oraz wdrożenia odpowiednich środków bezpieczeństwa, odpowiedzialność spoczywa na tej ze Stron, pod której kontrolą znajduje się dany zasób przetwarzający dane osobowe.

Za realizację praw osób fizycznych odpowiada ten ze współAdministratorów, który pierwszy dowiedział się o danym żądaniu. Inny współAdministrator odpowiada za obsługę żądania w zakresie, w jakim kontroluje dane osobowe będące przedmiotem przekazanego mu żądania.

Stosownie do art. 26 ust. 1 RODO, jako punkty kontaktowy dla podmiotów danych wskazuje się inspektora ochrony danych Zorro Delivery, dr Pawła Mielniczka. 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
e-mail: daneosobowe@lisek.app
adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Zorro Delivery sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa.

Jeśli w ramach pewnych celów przetwarzania, nasza organizacja jest Administratorem wspólnie z innymi podmiotami niż wskazane powyżej, to informacje w tym zakresie będą przekazane odrębnie, w tym w ramach warunków korzystania z portalu społecznościowego Facebook, na którym Zorro Delivery prowadzi profil, dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum .

 

​ §5. Cele, podstawy prawne i okresy przetwarzania danych:

1. Potencjalni klienci i adresaci akcji marketingowych

2. Klienci i osoby kontaktowe po stronie Klientów, w tym użytkowników LISEK.APP

3. Kontrahenci, dostawcy i osoby kontaktowe po stronie kontrahentów lub dostawców

4. Adresaci korespondencji

5. Osoby znajdujące się na materiałach promocyjnych

6. Uczestnicy akcji promocyjnych, w tym konkursów i wydarzeń

7. Osoby składające skargi, wnioski lub reklamacje lub osoby wskazane przez nich

8. Użytkownicy mediów społecznościowych i stron internetowych

§ 3.Odbiorcy danych


Twoje dane osobowe mogą być udostępnione odbiorcom danych osobowych. Odbiorcami Twoich danych mogą być: 

 1. Podmioty współpracujące z Administratorem, które zostaną upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych, a także upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora.

 2. Firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe.

 3. Firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne.

 4. Podwykonawcy oraz dostawcy organizacji.

 5. Kancelarie adwokackie lub radcowskie.

 6. Firmy świadczące usługi doradcze i audytorskie.

 7. Firmy prowadzące działania marketingowe.

 8. Firmy archiwizujące i niszczące dokumenty.

 9. Banki, zakłady ubezpieczeń oraz pozostałe instytucje finansowe i płatnicze.

 10. Organy publiczne, otrzymujące dane w związku z realizacją obowiązków prawnych Administratora.


 

§4. Prawa osoby, której dane dotyczą


W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych, przysługują Tobie następujące prawa:
 

1. Prawo dostępu do treści danych osobowych:

Jest to prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza Twoje dane osobowe oraz prawo do uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także prawo do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania Twoich danych osobowych; o kategoriach przetwarzanych danych osobowych; o odbiorcach lub kategoriach odbiorców; o możliwości skorzystania z praw w zakresie danych osobowych i o sposobie realizacji tych praw; o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego; o profilowaniu, a także o konsekwencjach takiego profilowania dla Ciebie.
 

2. Prawo do sprostowania danych osobowych:

Jest to prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 

3. Prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”):
 

Jest to prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych. Administrator ma w takiej sytuacji obowiązek usunąć Twoje dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie i Administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wniosłeś wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego; dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego; dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.
Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy Administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

Jest to prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: kwestionujesz prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Administratora; przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiłeś się usunięciu swoich danych osobowych.
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO): W razie wniesienia sprzeciwu, Administrator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane potrzebne są Administratorowi do dochodzenia roszczeń.

 

5. Prawo do przenoszenia danych:

Jest to prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Administratorowi przez Ciebie danych oraz żądania przesłania tych danych osobowych innemu Administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje, jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
 

6. Prawo do cofnięcia zgody:

W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodę taką możesz cofnąć w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 
 

7. Prawo do sprzeciwu:

Masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją.
 

8. Prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

 

​ §5.Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu:


Aktualnie, Administrator, w tym w ramach LISEK.APP nie prowadzi podejmowania zautomatyzowanych decyzji, które mogą powodować skutki prawne lub podobnie istotny wpływ. W razie możliwości wystąpienia takich skutków, Administrator uprzednio zapewni odpowiednią podstawę prawną i udzieli wymaganych informacji w sposób wyraźny i odrębny. 

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, polegające na analizie danych lokalizacyjnych generowanych przez Twoje urządzenie oraz Twojej aktywności w aplikacji LISEK.APP (obejmującej historię wyszukiwań, zamówień), w celu ustalenia Twoich potencjalnych preferencji dla dostosowania reklamy i oferty. Profilowanie Twoich danych umożliwi Administratorowi stworzenie spersonalizowanych ofert produktowych, prezentowanie ich w aplikacji LISEK.APP i wysyłanie w wiadomościach marketingowych.
 

§6. Przekazywanie danych poza EOG

 

Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie Twoich danych poza obszar EOG.

Państwa odbiorców spoza EOG, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium Państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Państwa danych osobowych, w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

 

Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od Administratora, zwracając się pod dane kontaktowe podane powyżej. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Państwa danych jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Możesz zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

 

§7. Informacja o obowiązku podania danych:


Podanie danych osobowych w wyżej wskazanym zakresie jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek zawarcia umowy niezbędny do jej realizacji, jak również rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Administratora z wymogów prawa. W pozostałym zakresie (w szczególności w celu przetwarzania przez Administratora danych w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.

 

§8. Polityka cookies

 

​1. Strony internetowe Zorro Delivery gromadzą informacje zawarte w plikach cookie. Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej. Cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W analogiczny sposób, dane przetwarzane są w ramach aplikacji mobilnej Lisek App. Pliki cookie oraz narzędzia analityczne wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 • utrzymania sesji użytkownika serwisu;

2. W ramach stron internetowych Zorro Delivery stosowane są następujące rodzaje plików cookie:

 • „niezbędne” pliki cookie, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej; pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej

 • „wydajnościowe” pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

 • „funkcjonalne” pliki cookie, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

 • „reklamowe” pliki cookie, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
   

​3. Przeglądarki internetowe (oprogramowanie użytkownika serwisu) domyślnie dopuszczają przechowywanie w urządzeniu końcowym plików cookie, Użytkownik serwisu zawsze może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej decydujące o użyciu plików cookie. Ograniczenia stosowania plików cookie mogą wpłynąć na funkcjonalność Serwisu. Pliki cookie zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów. Operator serwisu informuje, iż podmiotem odpowiedzialnym za zamieszczanie plików cookie na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu jednocześnie posiadającym do nich dostęp jest Administrator. Administrator informuje, iż informacje o sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Więcej informacji o plikach cookie dostępnych jest w sekcji „pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

4. Każdy użytkownik, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookie obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Konfiguracja systemu umożliwiająca korzystanie z plików cookie oznacza zgodę na przechowywanie przez Administratora plików informacji o których mowa powyżej, zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z z 2021 r. poz. 576 ze zm.).
 

5. Możesz zmienić warunki przechowywania lub otrzymywania plików Cookie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej, na przykład:

Cele i zakres aktualnie stosowanych plików cookie przedstawia poniższa tabelka:


6. Google Analytics i Google Tag Manager

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej udostępnianej przez Google Ireland Limited (poniżej: Google). Google Analytics używa plików cookie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak ze względu na aktywację anonimizacji IP na tych stronach, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, do sporządzania raportów na temat aktywności na stronie internetowej i do świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu, dla operatora strony. Adres IP udostępniony przez Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi posiadanymi przez Google.

Celem przetwarzania danych jest ocena wykorzystania strony internetowej i kompilacja raportów dotyczących działań na stronie internetowej. Na podstawie korzystania ze strony internetowej i Internetu zapewnione zostaną inne powiązane usługi. Przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie operatora strony.

Google Analytics zbiera dane dotyczące adresów IP, lokalizacji sieci, daty wizyty, systemu operacyjnego, typu przeglądarki. Możesz uniemożliwić przechowywanie plików cookie za pomocą odpowiedniego ustawienia oprogramowania przeglądarki; należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny w najszerszym możliwym zakresie.

Ponadto możesz uniemożliwić gromadzenie przez Google danych generowanych przez pliki cookie i danych związanych z korzystaniem z witryny (w tym adres IP), a także przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: Browser Add On, aby wyłączyć Google Analytics. Dodatkowo lub jako alternatywa dla dodatku przeglądarki, możesz zapobiec śledzeniu przez Google Analytics na naszych stronach, klikając ten link. Plik cookie rezygnacji zostanie zainstalowany na Twoim urządzeniu. Zapobiegnie to gromadzeniu przez Google Analytics tej witryny i tej przeglądarki w przyszłości, o ile plik cookie pozostanie zainstalowany w przeglądarce.

Logi żądań HTTP mogą być używane przez Google Tag Manager. Więcej o Menedżerze tagów Google w dokumencie Prywatność i bezpieczeństwo danych.


7. Facebook

W oparciu o nasze uzasadnione interesy (tj. Zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 (1) f. RODO) korzystamy z wtyczek społecznościowych sieci społecznościowej facebook.com, obsługiwanych przez Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”). Wtyczki mogą reprezentować elementy interakcji lub treści (np. Filmy, grafiki lub wkłady tekstowe) i mogą być rozpoznane przez jedno z logo Facebooka (białe „f” na niebieskim kafelku, terminy „Lubię”, „Lubię” lub „Kciuki w górę” „znak”) lub są oznaczone dodatkiem „Wtyczka społecznościowa Facebooka”. Listę i wygląd wtyczek społecznościowych Facebook można obejrzeć tutaj.

Gdy użytkownik wykorzystuje funkcje na stronie internetowej, która zawiera taką wtyczkę, urządzenie ustanawia bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook. Zawartość wtyczki jest przesyłana przez Facebook bezpośrednio do urządzenia użytkownika i włączana przez niego do oferty online. W tym procesie profile użytkowników mogą być tworzone z przetworzonych danych. Nie mamy wpływu na ilość danych gromadzonych przez Facebooka za pomocą wtyczki stąd informujemy użytkowników o sposobie ich działania zgodnie z naszą wiedzą.

Poprzez integrację wtyczek Facebook otrzymuje informacje, że użytkownik uzyskał dostęp do odpowiedniej strony. Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, Facebook może przypisać wizytę do jego konta na Facebooku. Jeśli użytkownicy wchodzą w interakcję z wtyczkami, na przykład poprzez wykorzystanie przycisku Lubię to lub funkcję umożliwiającą pozostawienie komentarza, informacje są przesyłane z urządzenia bezpośrednio do Facebooka i tam przechowywane. Jeśli użytkownik nie jest członkiem Facebooka, nadal istnieje możliwość, że Facebook pozyska adres IP.

Cel i zakres zbierania danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Facebook, a także związane z nimi prawa i opcje ustawiania ochrony prywatności użytkowników, można znaleźć w polityce prywatności Facebooka.

Jeśli użytkownik jest członkiem Facebooka i nie chce, aby Facebook zbierał dane o nim za pośrednictwem niniejszej strony internetowej i łączył je z danymi użytkownika przechowywanymi na Facebooku, musi on wylogować się z Facebooka i usunąć pliki cookie przed skorzystaniem z naszej strony internetowej. Inne zmiany ustawień dotyczące wykorzystania danych do celów reklamowych są możliwe w ustawieniach profilu na Facebooku. Ustawienia są przystosowane do wszystkich urządzeń, takich jak komputery stacjonarne lub urządzenia mobilne.

 

8. AppsFlyer

AppsFlyer Ltd. dostarcza narzędzia do pomiaru, analizy, zaangażowania i ochrony przed oszustwami, działając jako nasz podmiot przetwarzający. Analityka, monitorowanie ruchu oraz działań marketingowych (np. adekwatności reklam) odbywa się w sposób analogiczny do Google Analytics. W razie wykorzystywania plików cookie, są one wskazane w tabelce w ramach punktu 5. Więcej informacji o zakresie powierzenia przetwarzania tutaj.

 

9. UXCam

Narzędzie dostarczane przez UXCam Inc., który działa jako nasz podmiot przetwarzający, służy do analizy aktywności użytkownika. W oparciu o wyniki analizy, przetwarzane są dane statystyczne. W razie wykorzystywania plików cookie, są one wskazane w tabelce w ramach punktu 5. Więcej informacji o zakresie powierzenia przetwarzania tutaj.
 

10. Logi serwera

 • Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

 • Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

 • Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

 • Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

 • Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
   

bottom of page