top of page
aap_hand.png
Lisek to nowy gatunek sklepu, który codzienne zakupy dostarcza do Ciebie nawet w 10 minut.
__0001_logo_google_play.png
__0000_logo_app_store.png

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ LISEK.APP

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji mobilnej LISEK.APP przeznaczonej na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS lub Android (dalej: „Aplikacja”) i stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Właścicielem i operatorem Aplikacji, a także usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem usług, jest Zorro Delivery Spółka Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000879854, o kapitale zakładowym w wysokości 65.350,00 zł, NIP: 5272947791 (dalej: „Operator”).
3. Użytkownikiem Aplikacji w rozumieniu Regulaminu jest osoba fizyczna, która poprzez Aplikację zainstalowaną na własnych urządzeniu mobilnym korzysta z oferowanych przez Aplikację funkcjonalności (dalej: „Użytkownik”).
4. Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji polegają w szczególności na:
a. zakupie towarów oferowanych przez Operatora Aplikacji wraz z ich dostawą;
b. informowaniu Użytkowników o produktach i usługach Operatora oraz podmiotów trzecich.
5. Aplikacja możliwa jest do pobrania ze sklepu internetowego: App Store (dla systemu iOS) oraz Google Play (dla systemu Android).
6. Z chwilą pobrania i zainstalowania Aplikacji na urządzeniu mobilnym Użytkownika następuje zawarcie przez niego z Operatorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach korzystania z Aplikacji, w tym szczególnie usług polegających na dostępie do funkcjonalności Urządzenia.
7. Pobranie Aplikacji ze sklepów wskazanych w pkt 1.5 Regulaminu, jak również korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem podstawowych usług jest bezpłatne. Operator dopuszcza możliwość wprowadzenia odpłatnych, dodatkowych funkcjonalności przy dokonywaniu kolejnych aktualizacji Aplikacji lub oprogramowania Urządzenia. Odpłatne funkcjonalności Urządzenia zostaną w sposób wyraźny oznaczone, tak, aby Użytkownik miał pełną wiedzę na temat wysokości kosztów poniesionych w związku z korzystaniem z odpłatnych funkcjonalności Urządzenia.
8. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają jej Użytkownicy we własnym zakresie, na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami usług internetowych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za jakąkolwiek odpłatność z tytułu wykorzystania transmisji danych, niezbędnego do korzystania z Aplikacji.
Operator zaleca Użytkownikom Aplikacji korzystanie z aplikacji lub funkcji systemu operacyjnego polegających na pomiarze ilości przesyłanych danych.
9. Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje oraz układ prezentowych w ramach Aplikacji treści, a także logotypy, elementy graficzne i znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora lub jego partnerów biznesowych i podlegają ochronie prawnej.

 
2. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY DOSTĘPU DO APLIKACJI
1.  Aplikacja dostępna jest dla wszystkich osób korzystających z urządzeń mobilnych, które to urządzenia spełniają wskazane poniżej wymagania techniczne, i na które ww. osoby pobiorą Aplikację z odpowiedniego sklepu z aplikacjami i prawidłowo ją uruchomią.
2.  Urządzenie mobilne Użytkownika, na którym ma zostać uruchomiona Aplikacja, powinno spełniać następujące wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego:
a. dla wersji Aplikacji pobranej ze sklepu App Store - iOS w wersji 1.0 (lub nowszej),
b. dla wersji Aplikacji pobranej ze sklepu Google Play - Android w wersji 0.2 (lub nowszej).
3.  Pobranie i zainstalowanie Aplikacji z innych źródeł niż wskazane powyżej
stanowi naruszenie Regulaminu. Powyższy zapis nie dotyczy urządzeń mobilnych Użytkowników, na których aplikacja była preinstalowana fabrycznie, a Operator wyraził na to zgodę.
4.  Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest aktywowanie następujących funkcji Urządzenia:
a. aktywne połączenie internetowe,
b. aktywne połączenie bluetooth,
c. aktywne połączenie Wi-Fi.
5.  Aby korzystać z pełnych funkcjonalności Aplikacji Użytkownik powinien dokonać rejestracji za pośrednictwem Aplikacji.

 
3. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA
1.  By dokonać zakupu towarów za pośrednictwem Aplikacji Użytkownik zobowiązany jest przejść proces rejestracji w Aplikacji, polegający na założeniu indywidualnego konta Użytkownika (dalej: „Rejestracja”). Użytkownik może posiadać tylko jedno indywidualne konto w Aplikacji.
2.  Do dokonania Rejestracji wymagane jest podanie przez Użytkownika następujących danych:
a. imię i nazwisko;
b. numer telefonu;
c. adres zamieszkania
d. numer karty kredytowej
e. adres - e-mail;
f. hasło;
g. powtórzone hasło;
oraz potwierdzenie przez Użytkownika, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.
3.  Uruchomienie i zalogowanie się do Aplikacji (lub posiadanie Aplikacji uruchomionej w tle) jest konieczne dla korzystania z Urządzenia oraz funkcjonalności Aplikacji.
4.  Użytkownikowi przysługuje prawo edytowania swoich danych podanych podczas Rejestracji oraz zmiany ustalonego podczas Rejestracji hasła. Edycja danych oraz zmiana hasła możliwa jest za pośrednictwem Aplikacji.
5.  W trakcie Rejestracji, jak również w związku z korzystaniem z Aplikacji,
Użytkownik zobowiązany jest do:
a. podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych oraz niewprowadzających w błąd;
b. aktualizacji danych podanych podczas Rejestracji w przypadku ich późniejszej zmiany; aktualizacji danych dokonuje się w ramach ustawień Aplikacji;
c. zachowania w tajemnicy hasła do logowania w Aplikacji oraz nieudostępniania go innym osobom.
6.  Operator może rozszerzyć formularz rejestracyjny o dodatkowe pola, których wypełnienie przez Użytkownika jest dobrowolne (dane opcjonalne) i nie ma wpływu na pozytywne zakończenie procesu Rejestracji.
7.  Do zakupu wyrobów medycznych uprawnieni są tylko profesjonalni użytkownicy – w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 26) ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679). Dokonując zakupu wyrobów medycznych Użytkownik potwierdza swoje uprawnienia poprzez wstawienie znacznika wyboru w kratce przy oświadczeniu: „Oświadczam, że jestem profesjonalnym użytkownikiem w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 26) ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010 r.”. Niezaznaczenie wyżej wskazanej kratki uniemożliwi przeprowadzenie transakcji.
8.  Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezgodność podanych przez siebie danych, jak również za ujawnienie przez niego osobom trzecim hasła do logowania w Aplikacji.
9.  Operator informuje, że nie weryfikuje w żaden sposób tożsamości Użytkowników podczas ich Rejestracji. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika podczas Rejestracji, Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia Użytkownikowi możliwości korzystania z Aplikacji do czasu potwierdzenia przez Użytkownika, iż podał on prawdziwe dane. Operator wskaże Użytkownikowi sposób potwierdzenia danych za pomocą wiadomości przesłanej na adres email podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

 
4. ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI
1.  Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z
obowiązującym prawem, Regulaminem i regulaminami sklepów, z których Aplikacja została pobrana, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych.
2.  Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:
a. korzystania z Aplikacji i Urządzenia w sposób niezakłócający jej funkcjonowania;
b. korzystania z Aplikacji i Urządzenia w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Operatora, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich i wszelkich innych przysługującym im praw;
c. korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
3.  Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.
4.  Użytkownicy dla umożliwienia poprawnego korzystania z Aplikacji powinni zaakceptować przyjmowanie powiadomień typu „push” w zakresie usług świadczonych za pomocą Aplikacji wymienionych w pkt 1.5 Regulaminu.

 
5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA
1.  Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając poprawność jej działania.
2.  Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność i
powinien zapewnić możliwość poprawnego funkcjonowania Aplikacji w zakresie, w jakim jest to zależne od Użytkownika (np. prawidłowe funkcjonowania urządzenia mobilnego, stosowanie ustawień umożliwiających odbieranie bieżących powiadomień z Aplikacji itp.). Za działania usług, aplikacji i serwisów internetowych innych niż Aplikacja odpowiedzialność ponoszą ich dostawcy.
3.  Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają użytkownikom korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług.

 
6. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI
1.  Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w Regulaminie, Polityce Prywatności lub aktualizacji Aplikacji. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji wymaga jej usunięcia z urządzenia mobilnego.
2.  W przypadku stwierdzenia, że użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Operatora a w szczególności ich dobre imię, Operator może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług.


7. ZASADY DZIAŁANIA PAYU|EXPRESS
1.  PayU Express to grupa bezpłatnych usług, która umożliwia płatność za zakupy jednym kliknięciem, przelewem lub kartą, bez logowania do banku i przepisywania haseł SMS. PayU Express zapewnia wygodę w płaceniu zarówno z komputera stacjonarnego jak i z urządzeń mobilnych. Ta metoda płatności dostępna jest dla posiadaczy kont w poniższych bankach: mBank, Alior Bank, BNP Paribas Bank Polska S.A., Pekao SA.
​2.  Aby skorzystać z PayU Express,
a. jednorazowo aktywuj usługę
b. zrób zakupy w Lisku
c. wybierz przelew jako metodę płatności, a następnie wybierz Twój bank
d. zaloguj się do banku, zaakceptuj regulamin usługi
e. potwierdź przelew.
Od tego momentu zapamiętamy wybraną przez Ciebie metodę płatności. Kolejne płatności wykonasz jednym kliknięciem.
3.  Jeśli korzystasz z mBanku lub Alior Banku, możesz aktywować usługę zapłaty jednym kliknięciem już w trakcie wypełniania formularza opcji dostawy. Wystarczy, że w trakcie płatności za zakupy zaznaczysz opcję „aktywuj mTransfer mobilny" (po wybraniu mTransferu) lub "aktywuj PayU Express" (po wybraniu Alior Banku).
4.  Bezpieczeństwo usługi: usługę współtworzymy z bankami, dzięki czemu jest ona całkowicie bezpieczna. Po jej uruchomieniu bank wysyła nam specjalny identyfikator, dzięki któremu możemy powiązać Twój rachunek z Twoim subkontem w Aplikacji. Jest on przechowywany w bezpiecznych bazach i nikomu go nie udostępniamy. Wymiana niezbędnych informacji z bankiem jest szyfrowana. Nie mamy dostępu do Twojego loginu ani hasła do bankowości elektronicznej. Wszystkie transakcje objęte są Programem Ochrony Kupujących PayU.
5.  Wyłączenie usługi: usługę możesz całkowicie wyłączyć. Jeśli chcesz usunąć numer karty płatniczej zapamiętany podczas płatności:
a. Wybierz produkty do koszyka, wybierz „Zawolaj Liska”
b. Kliknij „Wybierz metodę płatności”
c. Kliknij [usuń kartę] przy danej karcie. Nie będziemy Ci już sugerować tego numeru podczas kolejnej zapłaty. Gdy usuwasz numer zapisanej karty, to jednocześnie usuwasz dane tej karty w PayU.


8. ZASADY ROZPATRYWANIA SKARG I REKLAMACJI W PAYU
W przypadku reklamacji składanych na podstawie Regulaminu pojedynczej transakcji płatniczej:
1.  Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w Regulaminie nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami.
2.  Reklamację można złożyć w formie pisemnej na adres PayU lub elektronicznej, za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej PayU: www.payu.pl. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko Użytkownika, adres e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
3.  Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, PayU zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie.
4.  PayU rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
5.  Użytkownik zobowiązany jest współdziałać z PayU, w celu wyjaśnienia wszelkich kwestii związanych z przeprowadzanymi przez wystawców kart płatniczych reklamacjami oraz instytucjami finansowymi, a także organami nadzoru, w szczególności zobowiązany jest udzielać wszelkich niezbędnych informacji dotyczących transakcji, tytułem której nastąpiła reklamowana płatność oraz na każde wezwanie PayU, w terminie 7 dni od otrzymania takiego wezwania, dostarczyć PayU, kopie dokumentów dotyczących realizacji transakcji, w ramach której Klient zrealizował Płatność dokonaną kartą płatniczą lub przelewem z wykorzystaniem usługi, w tym: kopię potwierdzenia nabycia towaru lub usługi.
W przypadku reklamacji składanych na podstawie Regulaminu świadczenia usługi „PayU” (Konto PayU):
1.  Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w Regulaminie nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami.
2.  Reklamację można złożyć w formie pisemnej na adres PayU lub elektronicznej, za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w domenie internetowej PayU: payu.pl. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, PayU zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
3.  PayU rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
4.  Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do Konta PayU danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach PayU może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta PayU.
5.  Użytkownik może zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną w szczególności do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumenta w zakresie rozstrzygnięcia reklamacji przez PayU.
W przypadku reklamacji składanych na podstawie Regulamin Usługi PayU Express:
1.  Uczestnik może złożyć reklamację, jeżeli Usługa PayU Express nie została zrealizowana lub jest realizowana niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Użytkownik ma także prawo do reklamacji transakcji dokonanych w ramach Usługi PayU Express, budzących uzasadnione wątpliwości co do prawidłowości ich przeprowadzenia.
2.  Reklamację można złożyć w formie pisemnej na adres PayU, w formie elektronicznej, za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na w domenie payu.pl, telefonicznej lub za pośrednictwem kanałów komunikacji udostępnionych przez Bank. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko Użytkownika, adres e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
3.  Jeśli w momencie złożenia przez Użytkownika reklamacji możliwość korzystania z Usługi PayU Express nie jest zablokowana, PayU może zablokować możliwość korzystania z Usługi PayU Express, o ile zachodzą przesłanki określone w art. 10 ust. 5 niniejszego Regulaminu.
4.  O ile przedmiot reklamacji wymaga przedłożenia dokumentów, do reklamacji powinny być dołączone stosowne dokumenty związane z przedmiotem reklamacji, np. kopie ewentualnych rachunków lub innego rodzaju dokumenty związane z transakcją.
5.  W przypadku reklamacji transakcji dokonanych przez osoby nieuprawnione (np. wskutek kradzieży danych lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do Konta PayU lub Usługi PayU Express) PayU ma prawo zażądać złożenia oświadczenia w formie pisemnej dotyczącego okoliczności nieuprawnionego skorzystania z Usługi PayU Express.
6.  W odniesieniu do reklamacji wymagających złożenia dokumentów, które w szczególności dotyczą transakcji mogących budzić podejrzenie popełnienia przestępstwa, PayU lub Bank mogą zażądać złożenia reklamacji w formie pisemnej.
7.  W przypadku reklamacji transakcji dokonanych przez osoby nieuprawnione (np. wskutek kradzieży danych lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do Konta PayU lub Usługi PayU Express) wskazane jest również złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa organom ścigania i dołączenie do reklamacji otrzymanego dokumentu potwierdzającego złożenie zawiadomienia.
8.  W przypadku składania reklamacji za pośrednictwem pełnomocnika konieczne jest załączenie stosownego pełnomocnictwa.
9.  Jeżeli podane w zgłoszeniu reklamacyjnym dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, PayU zwraca się do składającego reklamację o uzupełnienie zgłoszenia we wskazanym zakresie w terminie 7 dni od dnia otrzymania prośby PayU. W trakcie trwania procesu rozpatrywania reklamacji PayU może także zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację i pisemne potwierdzenie dokumentów reklamacyjnych zebranych w trakcie procesu rozpatrywania reklamacji.
10.  Reklamacja złożona w Banku zostaje przekazana do PayU i podlega dalszemu rozpatrzeniu przez PayU.
11.  Po analizie zgłoszenia reklamacyjnego oraz materiałów dostarczonych przez Użytkownika PayU:
a) potwierdza zasadność reklamacji i informuje Klienta o pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji,
b) potwierdza, że reklamacja jest niezasadna.
12.  Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez PayU pisemnie lub w formie elektronicznej lub za pośrednictwem Banku pisemnie lub w formie elektronicznej o ile Bank udostępni taką możliwość.
13.  PayU rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga współdziałania Banku, Akceptanta lub współpracy Użytkownika, termin rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu o czas niezbędny do uzyskania odpowiednich informacji, o czym Klient zostanie poinformowany, przy czym maksymalny czas rozpatrzenia reklamacji nie może przekroczyć 90 dni.
14.  Klient zobowiązany jest współdziałać z PayU w celu wyjaśnienia wszelkich kwestii związanych z reklamacjami, w szczególności zobowiązany jest udzielać wszelkich niezbędnych informacji dotyczących transakcji, tytułem której
nastąpiła reklamowana Płatność oraz na każde wezwanie PayU, w terminie 7 dni od otrzymania takiego wezwania, dostarczyć PayU kopie dokumentów dotyczących realizacji transakcji, w ramach której Klient zrealizował Płatność dokonaną przelewem z wykorzystaniem Usługi PayU Express, w tym kopię potwierdzenia nabycia towaru lub usługi. 15.  Klient może wnieść do organu sprawującego nadzór nad PayU skargę na jej działanie, jeżeli działanie to narusza przepisy prawa. Organem sprawującym nadzór nad PayU jest Komisja Nadzoru Finansowego.


9. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1.  Administratorem danych osobowych Użytkowników Aplikacji jest Zorro Delivery sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa.
2. Operator zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
3. Dane osobowe zbierane są w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z Aplikacji. Dane osobowe Użytkowników mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy
osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowego korzystania z Aplikacji.

 
10. REKLAMACJE
1.  Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem z Aplikacji oraz ze świadczeniem za jej pośrednictwem usług, a także pytania dotyczące korzystania z Aplikacji należy kierować do Operatora na adres poczty elektronicznej pod adresem kontakt@lisek.app
2.  Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail Użytkownika (podane przy Rejestracji), model Urządzenia nazwę i model urządzenia mobilnego, aktualną wersję systemu teleinformatycznego zainstalowanego na urządzeniu mobilnym, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
3.  W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Operator rozpatrzy reklamację oraz poinformuje Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator zwraca się przed rozpatrzeniem reklamacji do Użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

 
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.  W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.  Regulamin dostępny jest za pośrednictwem Aplikacji oraz na stronie internetowej www.lisek.app
3.  Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. O zmianach Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani z przynajmniej 7-dniowym wyprzedzeniem na adresy e-mail podane przez nich przy Rejestracji, a także przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji po powiadomieniu o zmianie Regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu wskazanego w powiadomieniu o zmianie Regulaminu (który nie może nastąpić wcześniej niż w terminie 7 dni). Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem dalszego korzystania przez niego z Aplikacji po wejściu zmian w życie.
4.  Regulamin obowiązuje od dnia 1 listopada 2018.

REGULAMIN SPRZEDAŻY W APLIKACJI LISEK.APP

1. SPRZEDAWCA
1.1. Sprzedawcą produktów oferowanych w aplikacji Lisek.App jest spółka pod firmą: „Zorro Delivery spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000879854, NIP: 5272947791, REGON: 388022995, kapitał zakładowy: 65.350,00 PLN (dalej jako: „Sprzedawca” lub „Zorro Delivery sp. z o.o.”). Powyższe nie dotyczy napojów alkoholowych, które są wyłącznie prezentowane Klientowi przy wykorzystaniu komunikacji za pośrednictwem Aplikacji Lisek.App przez ich sprzedawcę, tj. spółkę pod firmą ZO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a które mogą zostać zakupione na odrębnych zasadach określonych w Regulaminie dokonywania zakupów towarów w sklepie prowadzonym przez spółkę pod firmą ZO sp. z o.o. („Regulamin ZO”).
1.2. Zorro Delivery sp. z o.o. prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia można składać jedynie za pośrednictwem aplikacji Lisek.App.
1.3. Wykaz wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca znajduje się w Regulaminie aplikacji mobilnej Lisek.App.
1.4. Usługi oferowane przez Sprzedawcę dostępne są w niektórych miastach na terenie Polski. Aktualna lista miast objętych usługą udostępniona jest w aplikacji Lisek.App.

2. ZASADY KORZYSTANIA Z OFERTY I KORZYSTANIA Z KONTA UŻYTKOWNIKA
2.1. Z oferty dostępnej w aplikacji Lisek.App mogą korzystać osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną (dalej jako: „Klient”).
2.2. W celu korzystania z oferty przedstawionej w aplikacji Lisek.App należy dokonać rejestracji konta Klienta zgodnie z "Regulaminem aplikacji mobilnej Lisek.App" (dalej jako: „Konto”).
2.3. Klient może usunąć konto w dowolnym momencie, w tym celu należy przesłać wniosek o usunięcie konta na adres e-mail: kontakt@lisek.app. W wyniku usunięcia konta wszystkie dane Klienta zostaną usunięte z zastrzeżeniem pkt 2.4.
2.4. Dane Klienta niezbędne do obsługi procesu reklamacji i ewentualnych roszczeń zostaną automatycznie usunięte po upływie okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień.

3. ZASADY SKŁADANIA I OBSŁUGI ZAMÓWIEŃ
3.1. Zamówienie składa się wybierając z oferty produktów znajdującej się aplikacji mobilnej Lisek.App (wcześniej i dalej jako: „Aplikacja Lisek.App”).
3.2. Dodawanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się przez kliknięcie przycisku "+" przy ikonie produktu - ponownie kliknięcie przycisku “+” lub przycisku “-” przy ikonie produktu zwiększa/zmniejsza liczbę produktów danego rodzaju w koszyku wirtualnym.
3.3. Przez zamówienie rozumie się akceptację przez Klienta oferty dostępnej w aplikacji Lisek.App, przy wykorzystaniu mechanizmów aplikacji, w tym akceptację wyboru produktów, wskazanie miejsca dostawy, akceptację zawartości koszyka, dokonaniem płatności.
3.4. Umowy sprzedaży zawierane są w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość przy wykorzystaniu mechanizmów aplikacji Lisek.App – z wyłączeniem  napojów alkoholowych, sprzedawanych zgodnie z Regulaminem ZO w stacjonarnych punktach sprzedaży.
3.5. Przyjęcie zamówienia Klienta zostanie potwierdzone drogą elektroniczną tj. poprzez e-mail wysłany na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji Konta. Potwierdzenie złożenia zamówienia będzie zawierało m.in. listę zakupionych produktów, ich cenę, wartość zamówienia i koszt dostawy.
3.6. Koszt dostawy określony jest każdorazowo w procesie składania zamówienia w aplikacji Lisek.App.
3.7. Anulowanie zamówienia możliwe jest do momentu skompletowania zamówienia.
3.8. Zasady i terminy dostaw określa Regulamin dostaw Lisek.App.
3.9. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy:
3.9.1. istnieje uzasadnione podejrzenie, że Klient jest niepełnoletni,
3.9.2. Klient nie przestrzega zasad niniejszego Regulaminu sprzedaży,
3.9.3. dostarczenie zamówienia okaże się niemożliwe z przyczyn logistycznych - niemożliwość dostawy produktów dostępnych okresowo (np. świeże pieczywo).
3.10. Zamieszczone w aplikacji Lisek.App informacje o oferowanych produktach takie jak: opis, skład, kaloryczność, waga opakowania, daty ważności, zalecenia dla alergików itp. pochodzą od producentów produktów. Sprzedawca dokłada starań, aby były one prawidłowe i aktualne, jednakże Klient przed użyciem produktu ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu produktu.
3.11. Jeżeli w aplikacji Lisek.App umieszczone zostały informacje o obniżonej cenie, prezentowana cena przed jej obniżką ( tj. przekreślona cena lub poprzednia cena przedstawiona w inny sposób) jest najniższą ceną tego produktu, która obowiązywała w aplikacji Lisek.App w okresie 30 dni poprzedzających wprowadzenie tej obniżki. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania w przypadku:
3.11.1 gdy dany produkt oferowany jest do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni- cena sprzed obniżki ( tj. przekreślona cena lub poprzednia cena przedstawiona w inny sposób) stanowi najniższą cenę tego produktu, która obowiązywała w aplikacji Lisek.App w okresie od rozpoczęcia oferowania tego produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki;
3.11.2 gdy dany produkt ma krótki termin przydatności lub może ulec szybkiemu zepsuciu- obok informacji o obniżonej cenie uwidaczniana jest informacja o cenie tego produktu sprzed pierwszego zastosowania obniżki. W takim przypadku nie mają zastosowania terminy określone w pkt. 3.11 oraz 3.11.1 Regulaminu.

4. ZAKUP NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
4.1. Sprzedawcą napojów alkoholowych, które są prezentowane Klientowi przy wykorzystaniu komunikacji za pośrednictwem Aplikacji Lisek.App i mogą być przy wykorzystaniu jej funkcjonalności zamawiane przez Klienta, jest spółka pod firmą: „ZO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000910565, NIP: 5272963790, REGON: 389414071, kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN (dalej jako: „ZO sp. z o.o.”). Sprzedaż napojów alkoholowych odbywa się zgodnie z Regulaminem ZO, po jego zaakceptowaniu przez Klienta.
4.2. Do dostawy napojów alkoholowych stosuje się Regulamin dostaw Lisek.App.

5. ZASADY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW MEDYCZNYCH
5.1. Do zakupu wyrobów medycznych uprawnieni są tylko profesjonalni użytkownicy – w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 26) ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679). Dokonując zakupu wyrobów medycznych Klient potwierdza swoje uprawnienia poprzez złożenie oświadczenia, że jest profesjonalnym użytkownikiem w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 26) ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010 r.”. Niepotwierdzenie złożenia wskazanego powyżej oświadczenia uniemożliwi przeprowadzenie transakcji.

6. PŁATNOŚCI
6.1. Klient dokonuje płatności za zakupy dokonane za pośrednictwem Aplikacji Lisek.App w jeden ze sposobów określonych w Aplikacji Lisek.App w procesie akceptacji zamówienia.
6.2. Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności:
6.2.1. płatność kartą online,
6.2.2. płatność przelewem online,
6.2.3. za pośrednictwem bramki płatności online.

7. POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNE, ZWROTY PRODUKTÓW ORAZ POSTĘPOWANIE POLUBOWNE
7.1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi zamówionych produktów w stanie wolnym od wad.
7.2. W przypadku niezgodności dostawy ze złożonym zamówieniem, Klient powinien powiadomić o tym Sprzedawcę i odmówić przyjęcia produktów, których nie zamawiał.
7.3. W przypadku uszkodzenia produktów w czasie transportu lub dostarczenia produktu z wadą fabryczną, Klient zobowiązany jest skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta i  odesłać otrzymany produkt na adres Sprzedawcy wskazany w pkt 1 Regulaminu sprzedaży.
7.4. Sprzedawca zwróci Klientowi udokumentowane i adekwatne koszty przesyłki produktów.
7.5. W przypadku niezgodności produktu z umową, Klient ma prawo:
7.5.1. żądać wymiany produktu na wolny od wad,
7.5.2. żądać obniżenia jego ceny,
7.5.3. odstąpić od umowy.
7.6. W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.
7.7. Rozpatrzenie zgłoszonej reklamacji nastąpi w terminie 14 dni od jej przekazania do Biura Obsługi Klienta, drogą mailową na adres e-mail: kontakt@lisek.app. Pisemna informacja o wyniku zostanie wysłana na adres e-mail bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.
7.8. Należność za przesyłkę reklamowanego produktu zostanie zwrócona Klientowi w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji, na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
7.9. Sprzedawca nie akceptuje zwrotu produktów dokonywanych za pobraniem.
7.10. Klient staje się odpowiedzialny za jakość produktów od momentu ich odbioru i zobowiązany jest do ich przechowywania w sposób zapobiegający ich zepsuciu (np. lodówka, zamrażarka).
7.11. Sprzedawca informuje, że Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji produktów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sądem polubownym.
7.12. Wykaz stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest tutaj. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
7.13. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL.

8. ZMIANA REGULAMINU SPRZEDAŻY
8.1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu sprzedaży ze skutkiem na przyszłość m.in., w przypadku:
8.1.1. wprowadzenia nowych funkcjonalności,
8.1.2. zmiany dotychczasowych funkcjonalności,
8.1.3. zmiany przepisów prawa,
8.1.4. wprowadzenia nowych usług lub zasad dokonywania zakupów.
8.2. O fakcie zmiany Regulaminu sprzedaży Klient zostanie poinformowany drogą mailową – zmiana Regulaminu sprzedaży wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie Regulaminu sprzedaży do zarejestrowanych Klientów.
8.3. Klient ma prawo w terminie 14 dni od dnia poinformowania go o zmianie Regulaminu sprzedaży zrezygnować ze świadczonych usług.
8.4. Do zamówień złożonych i niezrealizowanych przed dniem wejścia w życie nowych postanowień Regulaminu sprzedaży zastosowanie mają postanowienia Regulaminu sprzedaży obowiązujące w chwili złożenia zamówienia.

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY
9.1. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 9.3 poniżej, bez konieczności podania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres e-mail: kontakt@lisek.app.
9.2. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zawierać następujące informacje:
9.2.1. numer zamówienia,
9.2.2. udokumentowania zakupu,
9.2.3. zakres odstąpienia od umowy (w całości/w części).
9.3. Prawo odstąpienia nie obejmuje produktów:
9.3.1. ulegających szybkiemu zepsuciu lub z krótkim terminem przydatności do spożycia,
9.3.2. nienadających się do zwrotu w przypadku otwarcia zapieczętowanego opakowania ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.
9.4. Klient ma obowiązek dokonać niezwłocznego zwrotu produktów do Sprzedawcy nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy - do zachowania terminów wystarczające jest odesłanie produktów na adres Sprzedawcy wskazany w pkt 1.1. Regulaminu sprzedaży przed upływem 14 dni.
9.5. Klient ponosi koszty zwrotu produktów do Sprzedawcy, chyba, że niezwłocznie przekaże produkty do zwrotu kurierowi lub dostawcy, który dokonał dostawy.
9.6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zwrotu produktów, dokona zwrotu odpowiednio całości lub części kwoty wpłaconej za zamówienie.
9.7. Zwrot kwoty zostanie dokonany na rachunek bankowy, z którego została dokonana płatność.
9.8. Klient może dokonać zwrotu produktów jedynie w przypadku, gdy nie są używane w przypadku napojów alkoholowych - produkty nie mogą być przez Klienta otwarte.
9.9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, który dokonuje nabycia produktów w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
9.10. Postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się również do przedsiębiorcy dokonującego zakup na prawach konsumenta.

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
10.1. Administratorem danych osobowych Klienta składającego zamówienie jest Zorro Delivery sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000879854, NIP: 5272947791, REGON: 388022995, kapitał zakładowy: 65.350,00 PLN (dalej również jako: „Administrator”).
10.2. Sprzedawca przetwarza następujące dane osobowe Klienta:
10.2.1. imię i nazwisko,
10.2.2. adres e-mail,
10.2.3. numer telefonu,
10.2.4. data urodzenia,
10.2.5. adres dostawy,
10.2.6. numer karty kredytowej/debetowej.
10.3. Dane wskazane w pkt 10.2 przetwarzane są w następujących celach:
10.3.1. realizacji i obsługi zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą,
10.3.2. podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
10.3.3. statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
10.3.4. marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda Klienta) – w przypadku wyrażenia zgód na marketingowych.
10.4. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, polegające na tworzeniu spersonalizowanych ofert produktowych dostępnych w ofercie prezentowanej w aplikacji Lisek.App.
10.5. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem, które wspierają go w codziennej działalności świadcząc usługi administracyjne, marketingowe, informatyczne oraz Zorro Kurier sp. z o.o. w związku z dostarczaniem przez jego dostawców zamówień pod wskazany przez Klienta adres.
10.6. Administrator będzie przekazywał dane osobowe Klientów takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania spółce pod firmą ZO sp. z o.o. jako niezależnemu Administratorowi, decydującemu o celach i środkach przetwarzania danych, w związku ze sprzedażą, przez ZO sp. z o.o., produktów w stacjonarnym Sklepie ZO i koniecznością przetwarzania, przez ZO sp. z o.o., danych osobowych Klientów związanych ze świadczeniem sprzedaży i powiązanych usług na ich rzecz.
10.7. Dane Klientów będą przetwarzane przez ZO sp. z o.o. na zasadach wskazanych w Regulaminie ZO.
10.8. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
10.9. Dane osobowe podane w celu realizacji i obsługi Zamówienia będą przechowywane przez okres do przedawnień roszczeń wynikających ze zrealizowanych Zamówień, a dane przetwarzane w celach marketingowych - do czasu wycofania zgód lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystywania.
10.10. Klientowi przysługuje prawo do:
10.10.1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
10.10.2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
10.10.3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), Stawki 2.
10.11. Podanie danych jest dobrowolne i jednocześnie jest warunkiem zawarcia umowy niezbędnym do jej realizacji. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą dalej przetwarzane.
10.12. Wszelkie wnioski związane z przetwarzaniem danych, prośby i żądania prosimy kierować na adres e-mail: daneosobowe@lisek.app

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1. Klient korzystający z usług aplikacji Lisek.App jest zobowiązany do podawania prawdziwych danych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi w przypadku podania przez Klienta nieprawdziwych danych.
11.2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail, w przypadku błędnego podania tego adresu lub działania po stronie Klienta programów lub aplikacji blokujących lub usuwających e-maile przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub ich blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych lub inną awarię.
11.3. Sprzedawca nie wyraża zgody na odsprzedaż przez kupującego nabywanych produktów konsumentom w ramach działalności gospodarczej Klienta.
11.4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie:
11.4.1. danych zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej;
11.4.2. ogólnych warunków umowy sprzedaży (Regulaminu sprzedaży) następuje przez www.Lisek.App w dedykowanej sekcji witryny Regulamin.
11.5. Ilekroć mowa w niniejszym Regulaminie o napoju alkoholowym, należy przez to rozumieć napój alkoholowy w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. 1982 Nr 35 poz. 230 ze zm.).
11.6. Wszelkie postępowania sądowe pomiędzy stronami umowy rozpatrywane będą przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1805 z późn. zm.).
11.7. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie sprzedaży mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm. – wcześniej i dalej jako: „Kodeks cywilny”), przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) oraz innych odpowiednich ustaw.
11.8. Wszelkie wątpliwości mogące wynikać z Regulaminu sprzedaży należy interpretować w sposób zapewniający zgodność niniejszego Regulaminu sprzedaży z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

REGULAMIN DOSTAWY Z APLIKACJĄ LISEK.APP

1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin dostaw”) określa warunki dostaw produktów zakupionych zgodnie z „Regulaminem sprzedaży w aplikacji Lisek.App” i „Regulaminem dokonywania zakupów towarów w sklepie prowadzonym przez spółkę pod firmą ZO sp. z o. o.”, przy wykorzystaniu funkcjonalności aplikacji Lisek.App (dalej: „Aplikacja”).  
2. Dostawy realizowane są  przez „Zorro Kurier spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000911772, NIP:5272964855, REGON:389523305, kapitał zakładowy: 5.000 PLN.
3. W zależności od podanego przez osobę zamawiającą (dalej jako: „Klient”) adresu, dostawy realizowane są w godzinach i lokalizacjach wskazanych w Aplikacji.
4. Czas dostawy wskazany jest każdorazowo w Aplikacji.
5. Waga jednego zamówienia nie może przekraczać 20 kg, a w przypadku złych warunków atmosferycznych, lub zdarzeń specjalnych - 15 kg.
6. W przypadku nieobecności Klienta, pod wskazanym przez niego adresem dostawy, zamówienie zostanie zwrócone do najbliższego punktu wydawania towarów. W przypadku, gdy dostawa nie doszła do skutku z przyczyn leżących po stronie Klienta (np. nieobecność w miejscu dostawy, błędne podanie adresu) zamówienie ulega anulowaniu, a wpłacona przez Klienta kwota ulega zwrotowi na rachunek bankowy, z którego została pobrana, po potrąceniu minimalnego kosztu dostawy.
7. Zasady dostawy napojów alkoholowych
7.1. Dostawa napojów alkoholowych zakupionych przez Klienta od spółki pod firmą ZO sp. z o.o. na podstawie „Regulaminu dokonywania zakupów towarów w sklepie prowadzonym przez Spółkę pod firmą ZO sp. z o.o.” (dalej jako: „Regulamin ZO”), jest realizowana przez Zorro Kurier sp. z o.o. wyłącznie za pośrednictwem pełnoletnich dostawców („Dostawca”), upoważnionych przez Klienta zgodnie z Regulaminem ZO do odbioru w jego imieniu napojów alkoholowych ze Sklepu ZO (w rozumieniu Regulaminu ZO) i dostarczenia ich pod wskazany przez Klienta adres. Stosownie do Regulaminu ZO, akceptacja niniejszego Regulaminu przez Klienta jest równoznaczna ze zleceniem dostawy i upoważnieniem przez Klienta Dostawcy, (tj. pełnoletniego dostawcy (kuriera) wyznaczonego przez Zorro Kurier sp. z o.o, do realizacji dostawy oraz odbioru napojów alkoholowych ze Sklepu ZO w imieniu Klienta.
7.2. Warunkiem przekazania przez Dostawcę napojów alkoholowych jest zweryfikowanie wieku Klienta. Dostawca jest uprawniony do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej towar.
7.3. Zamówione napoje alkoholowe nie zostaną wydane osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim. Dostawca odmawia wydania napojów alkoholowych w przypadku, gdy poweźmie uzasadnione podejrzenie, że osoba odbierająca zamówienie jest nietrzeźwa lub nieletnia.
7.4 W przypadku odmowy wydania napojów alkoholowych z którejś z przyczyn wskazanych powyżej przez Dostawcę, zlecenie usługi dostawy ulega anulowaniu, a napoje alkoholowe Dostawca zwróci do Sklepu ZO, z którego je odebrał. W terminie 4 dni od odmowy wydania napojów alkoholowych z przyczyn określonych w punkcie 7.3 powyżej, Zorro Kurier Sp. z o.o., przekaże informację w tym zakresie ZO Sp. z o.o., a ZO Sp. z o. o.  – stosownie do Regulaminu ZO - złoży Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży napojów alkoholowych w formie wiadomości e-mail na adres e-mail Klienta wskazany w aplikacji Lisek.App oraz zwróci Klientowi wpłacone środki pieniężne na rachunek bankowy, z którego zostało opłacone zamówienie.
8. Koszty Dostawy
8.1. Koszty dostawy uzależnione są od wartości zamówienia i miejsca dostarczenia zamówienia – każdorazowo kwota ta jest wyświetlana w aplikacji LisekApp przed złożeniem zamówienia.
8.2. Dla potrzeb obliczania kosztów dostawy zamówienie obejmujące zakup produktów nabytych od ZO sp. z o.o. i Zorro Delivery sp. z o.o. liczy się łącznie.
9. W przypadku dokonywania zamówień z różnych kategorii dostawa wszystkich produktów odbywa się łącznie.
10. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu dostaw.
11. O fakcie zmiany Regulaminu dostaw Klient zostanie poinformowany drogą mailową – zmiana Regulaminu dostaw wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie Regulaminu dostaw do zarejestrowanych Klientów.
12. Klient ma prawo w terminie 14 dni od dnia poinformowania go o zmianie Regulaminu dostaw zrezygnować ze świadczonych usług.
13. Do zamówień złożonych i niezrealizowanych przed dniem wejścia w życie nowych postanowień Regulaminu dostaw zastosowanie mają postanowienia Regulaminu dostaw obowiązujące w chwili złożenia zamówienia.
14. Ilekroć mowa w niniejszym Regulaminie o napoju alkoholowym, należy przez to rozumieć napój alkoholowy w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. 1982 Nr 35 poz. 230 ze zm.).
15. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie dostaw mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm. – wcześniej i dalej jako: „Kodeks cywilny”), przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) oraz innych odpowiednich ustaw.

REGULAMIN DOKONYWANIA ZAKUPÓW TOWARÓW W SKLEPIE PROWADZONYM PRZEZ SPÓŁKĘ POD FIRMĄ ZO SP. Z O.O.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. „ZO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000910565, NIP: 5272963790, REGON: 389414071, kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN (dalej jako: „Sprzedawca”), wykorzystuje komunikację za pośrednictwem Aplikacji Lisek.App wyłącznie do prezentowania Klientom napojów alkoholowych, które sprzedawane są Klientom w Sklepie ZO na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
1.2. Właścicielem aplikacji Lisek.App (dalej jako: „Aplikacja”) jest spółka pod firmą: „Zorro Delivery spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000879854, NIP: 5272947791, REGON: 388022995, kapitał zakładowy: 65.350,00 PLN. Zasady korzystania z Aplikacji określa Regulamin Sprzedaży w Aplikacji Lisek.App, którego akceptacja jest warunkiem dokonywania zakupów towarów w Sklepie ZO.
1.3. Miejscem zawierania umów sprzedaży napojów alkoholowych prezentowanych przez ZO Sp. z o. o. w aplikacji Lisek.App jest każdorazowo sklep stacjonarny (punkt sprzedaży) prowadzony przez ZO Sp. z o. o., objęty ważnym zezwoleniem na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w którym następuje odbiór zamówienia przez Klienta(każdy taki punkt sprzedaży wcześniej oraz dalej określany jest jako: „Sklep ZO").
1.4. Sklep ZO będący miejscem sprzedaży konkretnych napojów alkoholowych na rzecz danego Klienta jest wskazany na dokumencie sprzedaży, określonym w pkt 2.10 niniejszego Regulaminu, otrzymanym przez Klienta.
1.5. Na podstawie niniejszego Regulaminu zarejestrowani użytkownicy Aplikacji, będący konsumentami (tj. nabywający napoje alkoholowe wyłącznie na własny użytek, z wyłączeniem możliwości ich odsprzedaży) (wcześniej i dalej jako: „Klient") mogą drogą elektroniczną komunikować się ze Sprzedawcą, tj. składać zamówienia na zakup napojów alkoholowych sprzedawanych w Sklepie ZO, w celu zawarcia umowy sprzedaży.
1.6. Zaakceptowane przez Sprzedawcę zamówienia dotyczące napojów alkoholowych realizowane są przez Sprzedawcę. Realizacja zamówienia jest równoznaczna z jego akceptacją.
1.7. Asortyment Sklepu ZO przeznaczony jest wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 lat.
1.8. Użytkownicy Aplikacji mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w Aplikacji lub na stronie głównej www.lisek.app w części Regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
1.9. Informacje handlowe dotyczące napojów alkoholowych zamieszczonych w Aplikacji nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert. Zaproszenia do składania ofert mogą ulec zmianie w każdym czasie. Umowa sprzedaży zostaje zawarta według zaproszenia do jej zawarcia, które było aktualne w chwili ukończenia procesu składania zamówienia i dokonania płatności.
1.10. Sprzedawca informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż objęta niniejszym Regulaminem jest dokonywana w ramach danych, posiadanych przez Sprzedawcę zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. W konsekwencji, dokonanie przez Klienta zakupu napojów alkoholowych jest równoznaczne z oświadczeniem i zobowiązaniem się przez Klienta względem Sprzedawcy, iż nabyte od Sprzedawcy napoje alkoholowe nie będą przedmiotem dalszej odsprzedaży.

2. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ
2.1. Warunkiem dokonywania zamówień produktów Sprzedawcy jest:
2.1.1. zarejestrowanie przez Klienta konta użytkownika w Aplikacji,
2.1.2. podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu dostawy,
2.1.3. pełnoletność,
2.1.4. zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptacja bez zastrzeżeń.
2.2. Złożenie zamówienia odbywa się za pośrednictwem Aplikacji, a umowy sprzedaży napojów alkoholowych, zawierane na podstawie każdego zamówienia, zawierane są i realizowane przez Sklep ZO, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2.3. Opłacenie zamówienia są równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, że:
2.3.1. odbierze zamówienie osobiście lub przejmuje na siebie odpowiedzialność za odbiór zamówienia przez osobę pełnoletnią, zgodnie z niniejszym Regulaminem;
2.3.2. nie narusza postanowień art. 15 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) – tj. nie jest osobą, której sprzedaż alkoholu jest zabroniona oraz nie dokonuje zakupu w celu dalszej odsprzedaży.
2.4. Po złożeniu i opłaceniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie oraz szczegóły dotyczące zamówienia od Sprzedawcy drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w Aplikacji.
2.5. Sprzedawca nie ma obowiązku przesłania i nie przesyła napojów alkoholowych Klientowi. Klient może odebrać zakupione napoje alkoholowe w Sklepie ZO osobiście, lub przez upoważnionego, pełnoletniego przedstawiciela, o którym mowa w punkcie 2.6 poniżej.
2.6. Upoważnionym przedstawicielem Klienta może być wyłącznie osoba fizyczna współpracująca na podstawie stosownej umowy ze spółką Zorro Kurier sp. z o.o. i wyznaczona przez Zorro Kurier sp. z o.o. do realizacji danej dostawy („Przedstawiciel”), która odbierze towar i dostarczy Klientowi na zasadach określonych w Regulaminie dostaw z aplikacją Lisek.App. Akceptacja Regulaminu dostaw z aplikacją Lisek.App jest równoznaczna z oświadczeniem, że zamówione napoje alkoholowe odbierze Przedstawiciel i z udzieleniem upoważnienia Przedstawicielowi do odbioru ze Sklepu ZO zamówionych napojów alkoholowych. 
2.7. Sprzedaż towaru następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionego towaru w Sklepie ZO Klientowi lub Przedstawicielowi.
2.8. Warunkiem wydania towaru Klientowi odbierającego towar osobiście jest pełnoletność Klienta. W razie uzasadnionych wątpliwości Sprzedawca jest uprawniony do weryfikacji wieku poprzez poproszenie o okazanie dokumentu stwierdzającego wiek Klienta.
2.9. Sprzedawca może odmówić wydania zamówionego towaru Klientowi odbierającemu towar osobiście w przypadku, gdy uzna, że zachowanie Klienta wskazuje, że znajduje się w stanie nietrzeźwości. W takim przypadku zamówienie zostaje odrzucone, Sprzedawca nie wyda towaru Klientowi, a ponadto dokona zwrotu zapłaconych przez Klienta środków za zamówiony towar.
2.10. Do każdego zamówienia wystawiany jest przez Sprzedawcę dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego. Dokument sprzedaży wystawiany jest z chwilą, gdy zamówienie jest odbierane przez Klienta lub Przedstawiciela.
2.11. W przypadku ograniczenia w liczbie zamawianych produktów Klient zostanie poinformowany o tym fakcie przed złożeniem zamówienia.

3. ZASADY PŁATNOŚCI
3.1. Wszystkie ceny produktów prezentowanych w Aplikacji są cenami brutto (zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa) i wyrażone są w walucie złotych polskich. Ceną obowiązującą jest cena wskazana w Aplikacji w chwili składania zamówienia.
3.2. Ceny nie zawierają kosztów dostawy (której Sprzedawca nie prowadzi); Klient może zamówić usługę dostawy realizowaną przez inny podmiot, tj. Zorro Kurier Sp. z o.o.
3.3. Zapłata za zamówienie może być wykonana według wyboru Klienta:
3.3.1. płatność kartą online,
3.3.2. płatność przelewem online,
3.3.3. za pośrednictwem bramki płatności online.

4. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY
4.1. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 4.4. poniżej, bez konieczności podania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres e- mail: kontakt@lisek.app.
4.2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży powinno zawierać następujące informacje:
4.2.1. numer zamówienia,
4.2.2. udokumentowania zakupu,
4.2.3. zakres odstąpienia od umowy (w całości/w części).
4.3. Prawo odstąpienia nie obejmuje produktów:
4.3.1. ulegających szybkiemu zepsuciu lub z krótkim terminem przydatności do spożycia,
4.3.2. nienadających się do zwrotu w przypadku otwarcia zapieczętowanego opakowania ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.
4.4. Klient ma obowiązek dokonać niezwłocznego zwrotu produktów do Sprzedawcy nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży - do zachowania terminów wystarczające jest odesłanie produktów na adres Sprzedawcy wskazany w pkt Regulaminu przed upływem 14 dni.
4.5. Klient ponosi koszty zwrotu produktów do Sklepu ZO. Klient nie ponosi kosztu zwrotu produktów do Sklepu ZO, jeżeli produkty dostarczał Klientowi Przedstawiciel, a Klient niezwłocznie przekaże produkty do zwrotu temu Przedstawicielowi.
4.6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zwrotu produktów, dokona zwrotu odpowiednio całości lub części kwoty wpłaconej za zamówienie.
4.7. Zwrot kwoty zostanie dokonany na rachunek bankowy, z którego została dokonana płatność.
4.8. Klient może dokonać zwrotu produktów jedynie w przypadku, gdy nie są używane - w przypadku napojów alkoholowych - produkty nie mogą być przez Klienta otwarte.
4.9. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi, który dokonuje nabycia produktów w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
4.10. Postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się również do przedsiębiorcy dokonującego zakupu na prawach konsumenta.
4.11 Sprzedawca odstępuje od umowy z Klientem w przypadku powzięcia wiadomości, że Przedstawiciel odmówił wydania Klientowi alkoholu w przypadkach wskazanych w Regulaminie dostaw z aplikacją Lisek.App i zwrócił zamówione napoje alkoholowe do Sklepu ZO. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Sprzedawca składa w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Klienta wskazany w aplikacji Lisek.App. Sprzedawca po odstąpieniu zwróci Klientowi wpłacone środki pieniężne na rachunek bankowy, z którego zostało opłacone zamówienie, po pomniejszeniu o kwotę kary umownej, o której mowa w zdaniu następnym. W przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę z przyczyn wskazanych w niniejszym punkcie 4.11, Sprzedawcy przysługuje roszczenie o zapłatę kary umownej w wysokości 30% kwoty zamówienia, jednakże nie więcej niż 100,00 PLN.

5. REKLAMACJA
5.1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia niezgodności produktów z zawartą umową.
5.2. W celu złożenia reklamacji Klient powinien dostarczyć produkty do Sklepu ZO.
5.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia.
5.4. O rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie poinformowany za pomocą danych kontaktowych podanych przez Klienta w reklamacji.
5.5. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji środki zostaną zwrócone Klientowi zgodnie ze złożoną przez niego dyspozycją.

6. ALTERNATYWNE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW
6.1. Sprzedawca informuje, że Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sądem polubownym.
6.2. Wykaz stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest tutaj Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
6.3. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
7.1. Administratorem danych osobowych Klienta składającego zamówienie jest spółka pod firmą: „ZO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000910565, NIP: 5272963790, REGON: 389414071, kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN (dalej również jako: „Administrator”).
7.2. Sprzedawca przetwarza następujące dane osobowe Klienta:
7.2.1. imię i nazwisko,
7.2.2. adres e-mail,
7.2.3. numer telefonu,
7.2.4. data urodzenia,
7.2.5. adres dostawy.
7.3. Dane wskazane w pkt 7.2 przetwarzane są w następujących celach:
7.3.1. realizacji i obsługi zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą,
7.3.2. podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
7.3.3. statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
7.3.4. marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda Klienta) - w przypadku wyrażenia zgód na marketingowych.
7.4. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem, które wspierają go w codziennej działalności świadcząc usługi administracyjne, marketingowe, informatyczne oraz Zorro Delivery sp. z o.o. w związku z dostawą zamówień pod wskazany przez Klienta adres.
7.5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
7.6. Dane osobowe podane w celu realizacji i obsługi zamówienia będą przechowywane przez okres do przedawnień roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień, a dane przetwarzane w celach marketingowych - do czasu wycofania zgód lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystywania.
7.7. Klientowi przysługuje prawo do:
7.7.1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
7.7.2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
7.7.3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), Stawki 2.
7.8. Podanie danych jest dobrowolne i jednocześnie jest warunkiem zawarcia umowy niezbędnym do jej realizacji. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą dalej przetwarzane.
7.9. Wszelkie wnioski związane z przetwarzaniem danych prośby i żądania prosimy kierować na adres e-mail: daneosobowe@lisek.app

8. ZMIANA REGULAMINU
8.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu.
8.2. O fakcie zmiany Regulaminu Klient zostanie poinformowany drogą mailową - zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie Regulaminu do zarejestrowanych Klientów.
8.3. Klient ma prawo w terminie 14 dni od dnia poinformowania go o zmianie Regulaminu zrezygnować ze świadczonych usług.
8.4. Do zamówień złożonych i niezrealizowanych przed dniem wejścia w życie nowych postanowień Regulaminu zastosowanie mają postanowienia Regulaminu obowiązujące w chwili złożenia zamówienia.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Ilekroć mowa w niniejszym Regulaminie o napoju alkoholowym, należy przez to rozumieć napój alkoholowy w rozumieniu art. 46 ust.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U.1982 Nr 35 poz. 230 ze zm.).
9.2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm. – wcześniej i dalej jako: „Kodeks cywilny”), przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) oraz innych odpowiednich ustaw.
9.3. Wszelkie postępowania sądowe pomiędzy stronami umowy rozpatrywane będą przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1805 z późn. zm.).
9.4. Wszelkie wątpliwości mogące wynikać z Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

bottom of page