aap_hand.png
Lisek to nowy gatunek sklepu, który codzienne zakupy dostarcza do Ciebie w 10 minut.
__0001_logo_google_play.png
__0000_logo_app_store.png

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ „LISEK.APP"

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.  Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji mobilnej LISEK.APP przeznaczonej na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS lub Android (dalej: „Aplikacja”) i stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.  Właścicielem i operatorem Aplikacji, a także usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem usług, jest Zorro Delivery Spółka z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Pawła II, 00-867, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000879854, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł, NIP: 5272947791 (dalej: „Operator”).
3.  Użytkownikiem Aplikacji w rozumieniu Regulaminu jest osoba fizyczna, która poprzez Aplikację zainstalowaną na własnych urządzeniu mobilnym korzysta z oferowanych przez Aplikację funkcjonalności (dalej: „Użytkownik”).
4.  Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji polegają w szczególności na:
a. zakupie towarów oferowanych przez operatora Aplikacji wraz z ich dostawą
b. informowaniu Użytkowników o produktach i usługach Operatora oraz podmiotów trzecich.
5.  Aplikacja możliwa jest do pobrania ze sklepu internetowego: App Store (dla systemu iOS) oraz Google Play (dla systemu Android).
6.  Z chwilą pobrania i zainstalowania Aplikacji na urządzeniu mobilnym Użytkownika następuje zawarcie przez niego z Operatorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach korzystania z Aplikacji, w tym szczególnie usług polegających na dostępie do funkcjonalności Urządzenia.
7.  Pobranie Aplikacji ze sklepów wskazanych w pkt 1.5 Regulaminu, jak również korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem podstawowych usług jest bezpłatne. Operator dopuszcza możliwość wprowadzenia odpłatnych, dodatkowych funkcjonalności przy dokonywaniu kolejnych aktualizacji Aplikacji lub oprogramowania Urządzenia. Odpłatne funkcjonalności Urządzenia zostaną w sposób wyraźny oznaczone, tak, aby Użytkownik miał pełną wiedzę na temat wysokości kosztów poniesionych w związku z korzystaniem z odpłatnych funkcjonalności Urządzenia.
8.  Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają jej Użytkownicy we własnym zakresie, na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami usług internetowych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za jakąkolwiek odpłatność z tytułu wykorzystania transmisji danych, niezbędnego do korzystania z Aplikacji.
Operator zaleca Użytkownikom Aplikacji korzystanie z aplikacji lub funkcji systemu operacyjnego polegających na pomiarze ilości przesyłanych danych.
9.  Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje oraz układ prezentowych w ramach Aplikacji treści, a także logotypy, elementy graficzne i znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora lub jego partnerów biznesowych i podlegają ochronie prawnej.

 
2. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY DOSTĘPU DO APLIKACJI
1.  Aplikacja dostępna jest dla wszystkich osób korzystających z urządzeń mobilnych, które to urządzenia spełniają wskazane poniżej wymagania techniczne, i na które ww. osoby pobiorą Aplikację z odpowiedniego sklepu z aplikacjami i prawidłowo ją uruchomią.
2.  Urządzenie mobilne Użytkownika, na którym ma zostać uruchomiona Aplikacja, powinno spełniać następujące wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego:
a. dla wersji Aplikacji pobranej ze sklepu App Store - iOS w wersji 1.0 (lub nowszej),
b. dla wersji Aplikacji pobranej ze sklepu Google Play - Android w wersji 0.2 (lub nowszej).
3.  Pobranie i zainstalowanie Aplikacji z innych źródeł niż wskazane powyżej
stanowi naruszenie Regulaminu. Powyższy zapis nie dotyczy urządzeń mobilnych Użytkowników, na których aplikacja była preinstalowana fabrycznie, a Operator wyraził na to zgodę.
4.  Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest aktywowanie następujących funkcji Urządzenia:
a. aktywne połączenie internetowe,
b. aktywne połączenie bluetooth,
c. aktywne połączenie Wi-Fi.
5.  Aby korzystać z pełnych funkcjonalności Aplikacji Użytkownik powinien dokonać rejestracji za pośrednictwem Aplikacji.

 
3. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA
1.  By dokonać zakupu towarów za pośrednictwem aplikacji Użytkownik zobowiązany jest przejść proces rejestracji w Aplikacji, polegającej na założeniu indywidualnego konta Użytkownika (dalej: „Rejestracja”). Użytkownik może posiadać tylko jedno indywidualne konto w Aplikacji.
2.  Do dokonania Rejestracji wymagane jest podanie przez Użytkownika następujących danych:
a. imię i nazwisko;
b. numer telefonu;
c. adres zamieszkania
d. numer karty kredytowej
e. adres - e-mail;
f. hasło;
g. powtórzone hasło;
oraz potwierdzenie przez Użytkownika, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.
3.  Uruchomienie i zalogowanie się do Aplikacji (lub posiadanie Aplikacji uruchomionej w tle) jest konieczne dla korzystania z Urządzenia oraz funkcjonalności Aplikacji.
4.  Użytkownikowi przysługuje prawo edytowania swoich danych podanych podczas Rejestracji oraz zmiany ustalonego podczas Rejestracji hasła. Edycja danych oraz zmiana hasła możliwa jest za pośrednictwem Aplikacji.
5.  W trakcie Rejestracji, jak również w związku z korzystaniem z Aplikacji,
Użytkownik zobowiązany jest do:
a. podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych oraz niewprowadzających w błąd;
b. aktualizacji danych podanych podczas Rejestracji w przypadku ich późniejszej zmiany; aktualizacji danych dokonuje się w ramach ustawień Aplikacji;
c. zachowania w tajemnicy hasła do logowania w Aplikacji oraz nieudostępniania go innym osobom.
6.  Operator może rozszerzyć formularz rejestracyjny o dodatkowe pola, których wypełnienie przez Użytkownika jest dobrowolne (dane opcjonalne) i nie ma wpływu na pozytywne zakończenie procesu Rejestracji.
7.  Do zakupu wyrobów medycznych uprawnieni są tylko profesjonalni użytkownicy – w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 26) ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679). Dokonując zakupu wyrobów medycznych Użytkownik potwierdza swoje uprawnienia poprzez wstawienie znacznika wyboru w kratce przy oświadczeniu: „Oświadczam, że jestem profesjonalnym użytkownikiem w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 26) ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010 r.”. Niezaznaczenie wyżej wskazanej kratki uniemożliwi przeprowadzenie transakcji.
8.  Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezgodność podanych przez siebie danych, jak również za ujawnienie przez niego osobom trzecim hasła do logowania w Aplikacji.
9.  Operator informuje, że nie weryfikuje w żaden sposób tożsamości Użytkowników podczas ich Rejestracji. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika podczas Rejestracji, Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia Użytkownikowi możliwości korzystania z Aplikacji do czasu potwierdzenia przez Użytkownika, iż podał on prawdziwe dane. Operator wskaże Użytkownikowi sposób potwierdzenia danych za pomocą wiadomości przesłanej na adres email podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

 
4. ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI
1.  Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z
obowiązującym prawem, Regulaminem i regulaminami sklepów, z których Aplikacja została pobrana, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych.
2.  Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:
a. korzystania z Aplikacji i Urządzenia w sposób niezakłócający jej funkcjonowania;
b. korzystania z Aplikacji i Urządzenia w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Operatora, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich i wszelkich innych przysługującym im praw;
c. korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
3.  Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.
4.  Użytkownicy dla umożliwienia poprawnego korzystania z Aplikacji powinni zaakceptować przyjmowanie powiadomień typu „push” w zakresie usług świadczonych za pomocą Aplikacji wymienionych w pkt 1.5 Regulaminu.

 
5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA
1.  Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając poprawność jej działania.
2.  Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność i
powinien zapewnić możliwość poprawnego funkcjonowania Aplikacji w zakresie, w jakim jest to zależne od Użytkownika (np. prawidłowe funkcjonowania urządzenia mobilnego, stosowanie ustawień umożliwiających odbieranie bieżących powiadomień z Aplikacji itp.). Za działania usług, aplikacji i serwisów internetowych innych niż Aplikacja odpowiedzialność ponoszą ich dostawcy.
3.  Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają użytkownikom korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług.

 
6. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI
1.  Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w Regulaminie, Polityce Prywatności lub aktualizacji Aplikacji. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji wymaga jej usunięcia z urządzenia mobilnego.
2.  W przypadku stwierdzenia, że użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Operatora a w szczególności ich dobre imię, Operator może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług.


7. ZASADY DZIAŁANIA PAYU|EXPRESS
1.  PayU Express to grupa bezpłatnych usług, która umożliwia płatność za zakupy jednym kliknięciem, przelewem lub kartą, bez logowania do banku i przepisywania haseł SMS. PayU Express zapewnia wygodę w płaceniu zarówno z komputera stacjonarnego jak i z urządzeń mobilnych. Ta metoda płatności dostępna jest dla posiadaczy kont w poniższych bankach: mBank, Alior Bank, BNP Paribas Bank Polska S.A., Pekao SA.
​2.  Aby skorzystać z PayU Express,
a. jednorazowo aktywuj usługę
b. Zrób zakupy w Lisku.
c. Wybierz przelew jako metodę płatności, a następnie wybierz Twój bank.
d. Zaloguj się do banku, zaakceptuj regulamin usługi.
e. Potwierdź przelew.
Od tego momentu zapamiętamy wybraną przez Ciebie metodę płatności. Kolejne płatności wykonasz jednym kliknięciem.
3.  Jeśli korzystasz z mBanku lub Alior Banku, możesz aktywować usługę zapłaty jednym kliknięciem już w trakcie wypełniania formularza opcji dostawy. Wystarczy, że w trakcie płatności za zakupy zaznaczysz opcję „aktywuj mTransfer mobilny" (po wybraniu mTransferu) lub "aktywuj PayU Express" (po wybraniu Alior Banku).
4.  Bezpieczeństwo usługi: usługę współtworzymy z bankami, dzięki czemu jest ona całkowicie bezpieczna. Po jej uruchomieniu bank wysyła nam specjalny identyfikator, dzięki któremu możemy powiązać Twój rachunek z Twoim subkontem w Lisku. Jest on przechowywany w bezpiecznych bazach i nikomu go nie udostepniamy. Wymiana niezbędnych informacji z bankiem jest szyfrowana. Nie mamy dostępu do Twojego loginu ani hasła do bankowości elektronicznej. Wszystkie transakcje objęte są Programem Ochrony Kupujących PayU.
5.  Bezpieczeństwo usługi: usługę współtworzymy z bankami, dzięki czemu jest ona całkowicie bezpieczna. Po jej uruchomieniu bank wysyła nam specjalny identyfikator, dzięki któremu możemy powiązać Twój rachunek z Twoim subkontem w Lisku. Jest on przechowywany w bezpiecznych bazach i nikomu go nie udostepniamy. Wymiana niezbędnych informacji z bankiem jest szyfrowana. Nie mamy dostępu do Twojego loginu ani hasła do bankowości elektronicznej. Wszystkie transakcje objęte są Programem Ochrony Kupujących PayU.
6.  Wyłączenie usługi: usługę możesz całkowicie wyłączyć. Jeśli chcesz usunąć numer karty płatniczej zapamiętany podczas płatności:
a. Wybierz produkty do koszyka, wybierz „Zawolaj Liska”
b. Kliknij „Wybierz metode platnosci”
c. Kliknij [usuń kartę] przy danej karcie. Nie będziemy Ci już sugerować tego numeru podczas kolejnej zapłaty. Gdy usuwasz numer zapisanej karty, to jednocześnie usuwasz dane tej karty w PayU.

8. ZASADY ROZPATRYWANIA SKARG I REKLAMACJI W PAYU
W przypadku reklamacji składanych na podstawie Regulaminu pojedynczej transakcji płatniczej:
1.  Klient może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w Regulaminie nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami.
2.  Reklamację można złożyć w formie pisemnej na adres PayU wskazany w art. 1 ust. 2 Regulaminu lub elektronicznej, za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej PayU: www.payu.pl. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko Klienta, adres e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
3.  Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, PayU zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie.
4.  PayU rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
5.  Klient zobowiązany jest współdziałać z PayU, w celu wyjaśnienia wszelkich kwestii związanych z przeprowadzanymi przez wystawców kart płatniczych reklamacjami oraz instytucjami finansowymi, a także organami nadzoru, w szczególności zobowiązany jest udzielać wszelkich niezbędnych informacji dotyczących transakcji, tytułem której nastąpiła reklamowana Płatność oraz na każde wezwanie PayU, w terminie 7 dni od otrzymania takiego wezwania, dostarczyć PayU, kopie dokumentów dotyczących realizacji transakcji, w ramach której Klient zrealizował Płatność dokonaną kartą płatniczą lub przelewem z wykorzystaniem usługi, w tym: kopię potwierdzenia nabycia towaru lub usługi.
W przypadku reklamacji składanych na podstawie Regulaminu świadczenia usługi „PayU” (Konto PayU):
1.  Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w Regulaminie nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami.
2.  Reklamację można złożyć w formie pisemnej na adres PayU lub elektronicznej, za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w domenie internetowej PayU: payu.pl. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, PayU zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
3.  PayU rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

4.  Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do Konta PayU danego użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach PayU może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta PayU.
5.  Użytkownik może zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną w szczególności do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumenta w zakresie rozstrzygnięcia reklamacji przez PayU.
W przypadku reklamacji składanych na podstawie Regulamin Usługi PayU Express:
1.  Klient może złożyć reklamację, jeżeli Usługa PayU Express nie została zrealizowana lub jest realizowana niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Klient ma także prawo do reklamacji transakcji dokonanych w ramach Usługi PayU Express, budzących uzasadnione wątpliwości co do prawidłowości ich przeprowadzenia.
2.  Reklamację można złożyć w formie pisemnej na adres PayU, w formie elektronicznej, za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na w domenie payu.pl, telefonicznej lub za pośrednictwem kanałów komunikacji udostępnionych przez Bank. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko Klienta, adres e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
3.  Jeśli w momencie złożenia przez Klienta reklamacji możliwość korzystania z Usługi PayU Express nie jest zablokowana PayU może zablokować możliwość korzystania z Usługi PayU Express, o ile zachodzą przesłanki określone w art. 10 ust. 5 niniejszego Regulaminu.
4.  O ile przedmiot reklamacji wymaga przedłożenia dokumentów, do reklamacji powinny być dołączone stosowne dokumenty związane z przedmiotem reklamacji, np. kopie ewentualnych rachunków lub innego rodzaju dokumenty związane z transakcją.
5.  W przypadku reklamacji transakcji dokonanych przez osoby nieuprawnione (np. wskutek kradzieży danych lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do Konta PayU lub Usługi PayU Express) PayU ma prawo zażądać złożenia oświadczenia w formie pisemnej dotyczącego okoliczności nieuprawnionego skorzystania z Usługi PayU Express.
6.  W odniesieniu do reklamacji wymagających złożenia dokumentów, które w szczególności dotyczą transakcji mogących budzić podejrzenie popełnienia przestępstwa, PayU lub Bank mogą zażądać złożenia reklamacji w formie pisemnej.

7.  W przypadku reklamacji transakcji dokonanych przez osoby nieuprawnione (np. wskutek kradzieży danych lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do Konta PayU lub Usługi PayU Express) wskazane jest również złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa organom ścigania i dołączenie do reklamacji otrzymanego dokumentu potwierdzającego złożenie zawiadomienia.
8.  W przypadku składania reklamacji za pośrednictwem pełnomocnika konieczne jest załączenie stosownego pełnomocnictwa.
9.  Jeżeli podane w zgłoszeniu reklamacyjnym dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, PayU zwraca się do składającego reklamację o uzupełnienie zgłoszenia we wskazanym zakresie w terminie 7 dni od dnia otrzymania prośby PayU. W trakcie trwania procesu rozpatrywania reklamacji PayU może także zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację i pisemne potwierdzenie dokumentów reklamacyjnych zebranych w trakcie procesu rozpatrywania reklamacji.
10.  Reklamacja złożona w Banku zostaje przekazana do PayU i podlega dalszemu rozpatrzeniu przez PayU.
11.  Po analizie zgłoszenia reklamacyjnego oraz materiałów dostarczonych przez Klienta PayU:
a) potwierdza zasadność reklamacji i informuje Klienta o pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji,
b) potwierdza, że reklamacja jest niezasadna.

12.  Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez PayU pisemnie lub w formie elektronicznej lub za pośrednictwem Banku pisemnie lub w formie elektronicznej o ile Bank udostępni taką możliwość.
13.  PayU rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga współdziałania Banku, Akceptanta lub współpracy Klienta, termin rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu o czas niezbędny do uzyskania odpowiednich informacji, o czym Klient zostanie poinformowany, przy czym maksymalny czas rozpatrzenia reklamacji nie może przekroczyć 90 dni.
14.  Klient zobowiązany jest współdziałać z PayU w celu wyjaśnienia wszelkich kwestii związanych z reklamacjami, w szczególności zobowiązany jest udzielać wszelkich niezbędnych informacji dotyczących transakcji, tytułem której
nastąpiła reklamowana Płatność oraz na każde wezwanie PayU, w terminie 7 dni od otrzymania takiego wezwania, dostarczyć PayU kopie dokumentów dotyczących realizacji transakcji, w ramach której Klient zrealizował Płatność dokonaną przelewem z wykorzystaniem Usługi PayU Express, w tym kopię potwierdzenia nabycia towaru lub usługi. 15.  Klient może wnieść do organu sprawującego nadzór nad PayU skargę na jej działanie, jeżeli działanie to narusza przepisy prawa. Organem sprawującym nadzór nad PayU jest Komisja Nadzoru Finansowego.

9. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1.  Administratorem danych osobowych Użytkowników Aplikacji jest Zorro Delivery sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. ul. Jana Pawła II, 00-867.
2.  Operator zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
3.  Dane osobowe zbierane są w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z Aplikacji. Dane osobowe Użytkowników mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy
osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.
4.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowego korzystania z Aplikacji.

 
10. REKLAMACJE
1.  Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem z Aplikacji oraz ze świadczeniem za jej pośrednictwem usług, a także pytania dotyczące korzystania z Aplikacji należy kierować do Operatora na adres poczty elektronicznej pod adresem kontakt@lisek.app
2.  Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail Użytkownika (podane przy Rejestracji), model Urządzenia nazwę i model urządzenia mobilnego, aktualną wersję systemu teleinformatycznego zainstalowanego na urządzeniu mobilnym, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
3.  W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Operator rozpatrzy reklamację oraz poinformuje Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator zwraca się przed rozpatrzeniem reklamacji do Użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

 
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.  W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.  Regulamin dostępny jest za pośrednictwem Aplikacji oraz na stronie internetowej www.lisek.app
3.  Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. O zmianach Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani z przynajmniej 7-dniowym wyprzedzeniem na adresy e-mail podane przez nich przy Rejestracji, a także przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji po powiadomieniu o zmianie Regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu wskazanego w powiadomieniu o zmianie Regulaminu (który nie może nastąpić wcześniej niż w terminie 7 dni). Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem dalszego korzystania przez niego z Aplikacji po wejściu zmian w życie.
4.  Regulamin obowiązuje od dnia 1 listopada 2018.

POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MOBILNEJ LISEK.APP

I. Postanowienia ogólne
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Zorro Delivery z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Pawła II, 00-867 (dalej:
„Administrator”).
2. Niniejsza Polityka prywatności (dalej: “Polityka”) określa zasady przetwarzana i ochrony danych Twoich danych osobowych przez Administratora.
3. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszej Polityki Prywatności.


II. Bezpieczeństwo danych osobowych
1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej: „RODO”.
2. Administrator dokłada wszelkich starań, by chronić dane osobowe Użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
a także by szanować prywatność Użytkowników.


III. Zakres przetwarzanych danych
1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze strony internetowej Administratora, Administrator przetwarza następujące rodzaje danych osobowych: a. Informacje techniczne takie, jak: adres IP, rodzaj i wersja przeglądarki (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari), ustawienia strefy czasowej, wtyczka przeglądarki, używany system operacyjny (np. Vista, Windows XP, MacOS), rodzaj urządzenia, model sprzętu, adres MAC, unikalne identyfikatory i informacje dotyczące sieci mobilnych; b. Dane dostępu on-line takie, jak: informacje dotyczące odwiedzanej witryny, w tym adresu URL, ścieżki odwiedzin strony internetowej (łącznie z datą i godziną), informacje o sieci Użytkownika, takie jak dane o urządzeniach, węzły, konfiguracje, prędkość połączenia oraz wydajności aplikacji sieciowych; odwiedzane lub wyszukiwane strony, czasy reakcji, błędy pobierania, długość wizyt i informacje dotyczące interakcji (takich jak przewijanie, kliknięcia, przesuwanie kursorem myszy) oraz informacje o tym, czy linki zostały otworzone przez Użytkownika.
2. Dane, o których mowa w ust. 1 są przetwarzane w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania ze strony internetowej Administratora, prowadzenia przez Administratora pomiaru i ulepszania treści oraz usług, informowania o treściach i usługach Administratora oraz treściach i usługach innych firm współpracujących z Administratorem, udostępniania w serwisie przestrzeni reklamowej, prowadzenia marketingu bezpośredniego, odpowiedzi na reklamacje i skargi, zapewnienia zgodności z przepisami prawa, tam gdzie przepisy prawa wymagają przetwarzania danych osobowych, zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji, zarządzania systemami teleinformatycznymi, dochodzenia roszczeń.

3. Korzystanie ze strony internetowej Administratora nie wiąże się z koniecznością zalogowania, założenia konta, czy podania swoich danych.
4. W celu monitorowania strony internetowej Administrator może korzystać z oprogramowania analizującego należącego do podmiotów trzecich, np. Google Analytics. Dezaktywacja usługi Google Analytics jest możliwa za pomocą rozszerzenia przeglądarki, które można pobrać ze strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
5. W celu ułatwienia Użytkownikowi pozyskania dodatkowych informacji, strona internetowa Administratora może zawierać łącza do stron internetowych administrowanych przez podmioty niezależne od Administratora. Mogą w nich obowiązywać odrębne klauzule oraz Polityka dotycząca ochrony prywatności.
6. W odniesieniu do wszelkich witryn, do których łącza znajdują się na stronie internetowej Administratora, a które nie są własnością Administratora ani nie podlegają jego kontroli, Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zawartość, korzystanie przez Użytkowników z tych witryn ani za obowiązujące
w stosunku do nich zasady ochrony poufności.


IV. Podstawa przetwarzania danych
1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w oparciu o następujące podstawy:
a) w zakresie, w jakim dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celach ulepszania treści oraz usług Administratora, przekazywania informacji na temat innych usług Administratora, przeprowadzania badań i analiz dotyczących usług, skuteczności reklam oraz stron trzecich podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W interesie Administratora jest dostarczanie,
ulepszanie swoich usług, zapewnienie ich najlepszej jakości,
b) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Administratora może być również konieczność zrealizowania umów zawartych z Użytkownikami, na podstawie których Użytkownik uzyskuje dostęp do serwisu, a także korzysta z innych usług Administratora.
2. Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają ich dłuższego przechowywania. Po tym czasie dane są usuwane lub anonimizowane w taki sposób, iż nie jest możliwe
ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą.


V. Polityka plików cookies
1. Plik cookie to niewielki plik złożony z ciągu liter i cyfr, który zostaje umieszczony w przeglądarce internetowej, na twardym dysku komputera lub urządzenia przenośnego Użytkownika, podczas odwiedzania strony internetowej Administratora.
2. Pliki cookies pełnią szereg różnych funkcji (m.in. zapamiętują preferencje Użytkownika) i są istotnym elementem wydatnie poprawiającym komfort korzystania z witryny internetowej Administratora. Plików cookie nie używa się zazwyczaj do przechowywania danych osobowych, ale mogą służyć do przechowywania preferencji Użytkownika i innych informacji.
3. Akceptacja wysyłania plików cookie nie jest warunkiem koniecznym do korzystania ze strony internetowej Administratora, jednakże niektóre funkcje lub usługi strony internetowej mogą nie działać poprawnie bez plików cookie, dlatego zalecamy ich akceptację, aby można było w pełni korzystać ze strony internetowej Administratora i mieć prawidłowy wgląd do wszystkich jej funkcjonalności. 

4. Co do zasady pliki cookies nie stanowią danych osobowych. Jednak pewne informacje przechowywane w plikach cookies (np. co do preferencji), zwłaszcza w połączeniu z innymi informacjami o użytkowniku stron internetowych, mogą być traktowane jako dane osobowe. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, opisanych powyżej. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
5. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć na stronie http://www.aboutcookies.org.
6. Uprawnienie Administratora do przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies wynika ze zgody wyrażonej przez użytkownika niniejszej strony internetowej. Zgoda ta wyrażana jest przez użytkownika podczas dokonywania konfiguracji przeglądarki internetowej lub wybranej strony internetowej lub usługi. Użytkownik ma możliwość powrotu do tych ustawień w każdej chwili i określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tych informacji przez Administratora.
7. Przeglądarkę można ustawić w taki sposób, aby odmawiała przyjęcia plików cookies lub informowała o ich wysłaniu. W celu zapobiegania i usuwania plików cookies należy postępować zgodnie z instrukcjami widocznymi w funkcji pomocy przeglądarki.
8. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Poniżej znajdują się odnośniki do stron różnych przeglądarek z instrukcjami dotyczącymi cookies, w tym sposobów ich usuwania:
Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
Firefox [https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek]
Safari [https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac]
Edge [https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history]

Internet Explorer [https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-
internet-explorer]

Opera [https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies]

VI. Prawa Użytkownika

1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych przekazanych Administratorowi i uzyskania ich kopii,
b) prawo żądania sprostowania danych osobowych, gdy są one nieaktualne, niekompletne lub nieprawidłowe,
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych ze zbiorów danych Administratora (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy,
f) prawo do żądania przeniesienia danych osobowych.

2. Użytkownikowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W razie wniesienia sprzeciwu, Administrator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie
uzasadnione podstawy lub dane będą potrzebne Administratorowi do dochodzenia roszczeń.


VII. Korzystanie z aplikacji mobilnej LISEK.app 
1. Jeśli zdecydujesz się na zainstalowanie na swoim urządzeniu aplikacji mobilnej LISEK.app, zostaniesz poinformowany o zasadach bezpieczeństwa oraz o sposobie funkcjonowania aplikacji.
2. Instalacja dokonywana jest za Twoją zgodą. Będziesz mógł w każdym momencie zrezygnować z używania aplikacji i dokonać jej deinstalacji. Instalacja i deinstalacja aplikacji LISEK.app odbywa się w sposób właściwy dla wersji systemu operacyjnego zainstalowanego na urządzeniu końcowym. W celu deinstalacji aplikacji z urządzenia końcowego, postępuj zgodnie z zaleceniami producenta systemu operacyjnego wykorzystywanego przez mobilne.


VIII. Kontakt oraz prawo wniesienia skargi
2. Pytania, wnioski i uwagi odnośnie polityki prywatności i realizacji swoich praw, możesz kierować pisemnie – na adres: ul. Śniadeckich 17, 00-645 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rodo@lisek.appKontakt z inspektorem ochrony danych Administatora jest możliwy pod adresem rodo@lisek.app
3. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
IX. Prawa Administratora
Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany będą niezwłocznie publikowane na stronie internetowej Administratora.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW APLIKACJI LISEK.APP

Administrator danych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Lisek S.A. z siedzibą w Warszawie (00-645), ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 17, KRS: 0000691843, NIP: 7361726041, REGON: 367839557.

Inspektor Ochrony Danych:

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

e-mail: rodo@lisek.app

adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Lisek S.A., ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 17,00-645 Warszawa.

 

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych:

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracji.

W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem aplikacji LISEK.APP, Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach:

  1. przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w celu jej wykonywania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym w celu obsługi indywidualnych kont użytkownika w aplikacji LISEK.APP i umożliwienia realizacji zamówień na produkty oferowane do sprzedaży za pośrednictwem LISEK.APP,

  2. po rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy.

 

W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody, Twoje dane mogą być również przetwarzane w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgodę możesz wyrazić na etapie rejestracji konta użytkownika w aplikacji LISEK.APP, a także później – w ustawieniach profilu użytkownika. Umożliwi ona Administratorowi przesyłanie Tobie informacji na temat aktualnej oferty i akcji promocyjnych za pośrednictwem kanałów komunikacji takich, jak e-mail, sms lub powiadomienia typu push.

 

Każda z wyrażonych zgód może zostać cofnięta w dowolnym momencie – w ustawieniach profilu użytkownika. W razie usunięcia konta, Twoje dane będą przetwarzane w celach marketingowych przez okres 3 kolejnych lat od daty usunięcia konta, chyba że zgoda zostanie przez Ciebie cofnięta.

Okres przechowywania danych:

Po podaniu przez Ciebie wskazanych wyżej danych osobowych są one zamieszczane w zbiorze danych prowadzonym przez Administratora i są w nim przechowywane przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Po usunięciu konta użytkownika Twoje dane osobowe zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do obsługi zgłoszeń reklamacyjnych oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami, które będą przechowywane przez okres trzech lat od daty usunięcia konta użytkownika.

Dane przetwarzane w celach marketingowych będą przechowywane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

Odbiorcy danych:

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione odbiorcom danych osobowych. Odbiorcami Twoich danych mogą być: podmioty współpracujące z Administratorem, które zostaną upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych, a także upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, ani organizacji międzynarodowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą:

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych, przysługują Tobie następujące prawa:

Prawo dostępu do treści danych osobowych:

Jest to prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza Twoje dane osobowe oraz prawo do uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także prawo do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania Twoich danych osobowych; o kategoriach przetwarzanych danych osobowych; o odbiorcach lub kategoriach odbiorców; o możliwości skorzystania z praw w zakresie danych osobowych i o sposobie realizacji tych praw; o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego; o profilowaniu, a także o konsekwencjach takiego profilowania dla Ciebie.

Prawo do sprostowania danych osobowych:

Jest to prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”):

Jest to prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych. Administrator ma w takiej sytuacji obowiązek usunąć Twoje dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie i Administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wniosłeś wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego; dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego; dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.

Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy Administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

Jest to prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: kwestionujesz prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Administratora; przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiłeś się usunięciu swoich danych osobowych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO): W razie wniesienia sprzeciwu, Administrator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane potrzebne są Administratorowi do dochodzenia roszczeń.

Prawo do przenoszenia danych:

Jest to prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Administratorowi przez Ciebie danych oraz żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje, jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.

Prawo do cofnięcia zgody:

W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodę taką możesz cofnąć w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

Jesteś uprawniona/-y do realizacji swoich praw, o  których mowa w pkt 8 powyżej, pisemnie – na adres: ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 17, 00-645 Warszawa lub mailowo – na adres mailowy: rodo@lisek.app. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu:

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, polegające na analizie danych lokalizacyjnych generowanych przez Twoje urządzenie oraz Twojej aktywności w aplikacji LISEK.APP (obejmującej historię wyszukiwań, zamówień), w celu ustalenia Twoich potencjalnych preferencji dla dostosowania reklamy i oferty. Profilowanie Twoich danych umożliwi Administratorowi stworzenie spersonalizowanych ofert produktowych, prezentowanie ich w aplikacji LISEK.APP i wysyłanie w wiadomościach marketingowych, co może w istotny sposób wpływać na Twoją sytuację, poprzez umożliwienie Ci zakupu produktów w podanych w ofercie cenach.

Informacja o obowiązku podania danych:

Podanie danych osobowych w wyżej wskazanym zakresie jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek zawarcia umowy niezbędny do jej realizacji.