top of page
BALLANTINES 7_HEADER (1275x718px).jpg
Zagraj z Ballantine’s
REGULAMIN Promocji „Zagraj z Ballantine’s”

REGULAMIN Promocji
„zagraj z Ballantine’s”
zwany dalej „Regulaminem”

I. Postanowienia Ogólne
Organizatorem promocji o nazwie: „Zagraj z Ballantine’s” (dalej: „Promocja”) jest WYBOROWA S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Janikowska 23, 61-070 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000034442, posiadająca numer Regon 631000141, NIP: 777-00-03-038, o kapitale zakładowym 299.510.000 złotych, w całości wpłaconym (dalej: „Organizator”).
Partnerem Organizatora odpowiedzialnym za dystrybucję Nagród jest Zorro Delivery spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-867) przy Al. Jana Pawła II 27, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000879854, NIP 5272947791, kapitał zakładowy: 101.050,00 złotych
Promocja odbywa się w terminie od dnia 7.02.2024 r. do dnia 20.02.2024 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania puli nagród i jest prowadzona w sklepie internetowym Lisek www.sklep.lisek.app oraz w aplikacji Lisek App (dalej: „Sklep”). 
Uczestnikiem Promocji (dalej: „Uczestnik”) może być pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
Udział w Promocji oznacza akceptację Regulaminu. 
Uczestnik może wziąć udział w Promocji więcej niż jeden raz.
W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy (w tym osoby świadczące pracę na innej podstawie niż umowa o pracę) Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne i nieodpłatne.
Poprzez zgłoszenie udziału w Promocji każdy Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem Promocji i wydaniem Nagród.
II. Zasady Promocji
Aby wziąć udział w Promocji, należy w terminie określonym w rozdziale I niniejszego Regulaminu dokonać zakupu butelki Ballantine’s 7 o pojemności 700 ml (dalej „Zakup”) w Sklepie.
III. Nagrody
Nagrodą w Promocji jest voucher do serwisu Steam o wartości 25 zł (dalej „Kod”)
W ramach Promocji Organizator ufundował 100 (sto) Kodów.
Każdy Kod jest unikatowy, jednorazowy i alfanumeryczny oraz umożliwia zakup dowolnej treści w serwisie Steam.
IV. Wydanie Nagród
Aby odebrać Kod należy:
w dniach od 7.02.2024 roku do 20.02.2024 roku, przed wyczerpaniem puli Kodów, dokonać jednorazowego zakupu dowolnej butelki Ballantine’s w Sklepie oraz skutecznie opłacić zamówienie;
posiadać aktywną zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną treści marketingowych w Sklepie i odebrać wiadomość e-mail z Kodem wysłaną na podany przez Uczestnika podczas rejestracji w Sklepie adres e-mail. 
Do jednego zamówienia złożonego zgodnie z warunkami Regulaminu przysługuje tylko jeden Kod niezależnie od ilości zakupionych wielokrotności Produktów Promocyjnych. Każdy Uczestnik może wziąć udział wielokrotnie w Sprzedaży Premiowej według procedury przedstawionej w Regulaminie
Kody zostaną przesłane w wiadomości e-mail po zakończeniu Promocji.
Szczegóły realizacji Kodów:
Kody są ważne od dnia 15.02.2024 do dnia 15.02.2025
Kod należy zrealizować bezpośrednio w serwisie Steam
V. Postępowanie reklamacyjne
Wszelkie ewentualne reklamacje dotyczące Promocji Uczestnicy winni zgłaszać Organizatorowi za pomocą wiadomości na adres email: kontakt@ballantineskonkurs.pl
Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko osoby wnoszącej reklamację, nr. telefonu kontaktowego,
b) dokładny opis reklamacji i żądanie skarżącego,
c) nazwę Promocji, przybliżoną datę i godzinę przystąpienia do Promocji.
Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o jej rozpatrzeniu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, za pomocą wiadomości e-mail.
Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie postanowień Regulaminu.
Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
VII. Postanowienia końcowe
Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji oraz wyraża zgodę na udział w Promocji na zasadach określonych w Regulaminie, a w szczególności Uczestnik zobowiązuje się nie ingerować w przebieg Promocji w sposób naruszający jego zasady oraz przebieg zamierzony przez Organizatora.
Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Promocji w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu.
Niniejszy Regulamin dostępny jest w linku na Stronie promocji oraz w biurze Organizatora w Warszawie (ul. Złota 59).
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora Nagród w związku z prowadzeniem Promocji.
Promocja nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
Organizator oświadcza, iż Nagrody są przekazywane, w ramach niniejszej Promocji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (U. 2018, poz. 1509)
Wartość nagrody związanej ze Sprzedażą Premiową nie przekracza 2000,00 zł, w związku z czym zgodnie z art. 21 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Uczestnik Sprzedaży Premiowej jest zwolniony z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od nagrody
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na Stronie promocji.
 

bottom of page