top of page
Lisek_MINI_EL_1250_718 (1).jpg

💛 Odkryj smaki świata z Lajkonikiem i zgarnij 1000zł na wymarzone wakacje! 😍🙌

🗓 Okres trwania konkursu: 1 kwietnia 2024 - 5 maja 2024

🏆 NAGRODY: Co tydzień do zdobycia bon o wartości 1000 zł do wykorzystania w biurze podróży wakacje.pl lub na stronie www.wakacje.pl!

Zasady są bardzo proste!
1️⃣ Kup produkty Lajkonika za kwotę minimum 35 zł, w tym co najmniej jedno opakowanie nowości: Lajkonik Mini Krakersy Smakorini lub Lajkonik Mini Krakersy Chakalaka.
2️⃣ Teraz czas na kreatywność! Odpowiedz krótko na pytanie konkursowe w sekcji oceny zamówienia podczas zakupów w Lisek.App (z dopiskiem KONKURS LORENZ) ➡️ Jakie dzieła sztuki z kultury śródziemnomorskiej lub Afryki chciałbyś zobaczyć i dlaczego? Opisz swoją wymarzoną podróż!
3️⃣ Gotowe! Teraz pozostaje tylko trzymać kciuki i czekać na wyniki! 😍


 
REGULAMIN KONKURSU 
„Odkryj smaki świata z Lajkonikiem”

REGULAMIN KONKURSU 
„Odkryj smaki świata z Lajkonikiem”

I. Organizacja Konkursu 

 

 1. Niniejszy regulamin ( dalej zwany „Regulaminem”) określa warunki i zasady na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Odkryj smaki świata z Lajkonikiem” ( dalej zwany „Konkursem”).

 2. Organizatorem Konkursu jest: „Zorro Delivery spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000879854, NIP: 5272947791, REGON: 388022995, kapitał zakładowy: 101.050,00 PLN (dalej zwany „Organizatorem”).

 3. Fundatorem nagród w Konkursie jest The Lorenz Bahlsen Snack-World Sp. z o.o. z siedzibą w Sadach k/Poznania, przy ul. Rolnej 6, 62-080 Tarnowo Podgórne, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000013226, o numerze NIP: 897-00-10-196, o numerze REGON: 931588202, o kapitale zakładowym w  wysokości 97 326 930,00 zł (zwana dalej „Fundatorem”)

 4. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego ( dalej zwany „Uczestnikiem Konkursu”). Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora oraz Fundatora ( oraz podmiotów powiązanych z Organizatorem lub Fundatorem w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości) i Komisji Konkursowej, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych oraz rodzeństwo. Organizator zwolniony jest z obowiązku pobierania oświadczeń w tym zakresie.

 5. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu oraz Uczestnik zobowiązuje się do ich przestrzegania. Naruszenie przez Uczestnika Konkursu tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.

 6. Konkurs trwa w okresie od 01.04.2024 r. do 05.05.2024 r. ( dalej zwany „Okresem Konkursu”)

 7. Konkurs nie jest grą losową lub zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

II. Warunki Konkursu

 

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

 2. Konkurs organizowany jest w sklepie internetowym Organizatora ( dalej „Sklep Internetowy”), prowadzonym pod adresem: https://www.lisek.app oraz w aplikacji mobilnej Lisek.App. 

 3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest: 
  a) posiadanie przez Uczestnika Konkursu konta w Sklepie Internetowym;
  b) dokonanie przez Uczestnika Konkursu w Okresie Konkursu zakupu w Sklepie Internetowym towarów oznaczonych znakiem towarowym  Fundatora „Lajkonik” znajdujących się w kategorii „Przekąski i bakalie” za minimalną kwotę 35 złotych ( słownie: trzydzieści pięć złotych), przy czym zakup ten musi obejmować co najmniej 1 opakowanie produktu „Lajkonik Mini Krakersy Smakorini” lub „Lajkonik Mini Krakersy Chakalaka”. Kwota zakupu, o której mowa w niniejszym punkcie, stanowi wartość jednorazowych zakupów w ramach jednego zamówienia;
  c) dodanie przez Uczestnika Konkursu komentarza do zamówienia (w polu „komentarz do zamówienia”), o którym mowa w pkt 3b powyżej, będącego odpowiedzią na pytanie „Jakie dzieła sztuki z kultury śródziemnomorskiej lub Afryki chciałbyś zobaczyć i dlaczego? Opisz swoją wymarzoną podróż! (z dopiskiem KONKURS LORENZ) 

 4. Uczestnik Konkursu może wielokrotnie dokonywać zakupów, o których mowa w pkt 3b powyżej, w Sklepie Internetowym w Okresie Konkursu, a ocenie będzie podlegać osobno każde zamówienie wraz z komentarzem wskazanym pkt 3c powyżej.
   

III. Komisja Konkursowa oraz Nagrody

1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 3 osobową Komisję (dalej zwaną „Komisją Konkursową”). Do zadań Komisji Konkursowej należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników Konkursu, którym przyznana zostanie Nagroda (dalej zwani: „Zwycięzcami”). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika Konkursu prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursowa dokona oceny zamówień Uczestników Konkursu, pod kątem ich atrakcyjności, oryginalności, kreatywności oraz zgodności z tematyką Konkursu. Wyłonionych zostanie w ten sposób 5 (słownie: dwanaście) Zwycięzców.

3. Zwycięzcom Konkursu przyznane zostanie 5 (słownie: pięć) nagród w postaci e-bonów, o wartości 1000 złotych ( słownie: tysiąc złotych) każdy, do zrealizowania w biurze podróży wakacje.pl lub na stronie www.wakacje.pl ( dalej „Nagroda”), z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 poniżej. Bon będzie można zrealizować najpóźniej do dnia 31.03.2025

4. Zgłoszenia konkursowe będą rozpatrywane z podziałem Okresu Konkursu na następujące tygodnie ( liczy się data wpłynięcia zgłoszenia):
 

 • Tydzień I: 01.04.2024 – 07.04.2024

 • Tydzień II: 08.04.2024 – 14.04.2024

 • Tydzień III: 15.04.2024 – 21.04.2024

 • Tydzień IV: 22.04.2024 – 28.04.2024

 • Tydzień V: 29.04.2024 – 05.05.2024

5. W każdym tygodniu Okresu Konkursu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, przyznana zostanie 1 ( słownie: jedna) Nagroda wybranemu przez Komisje Konkursową Zwycięzcy.

6. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

7. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców zbiorczo, dla każdego tygodnia określonego w ust. 4 powyżej, najpóźniej w dniu 15.05.2024

8. Informacja o wygranej oraz Nagroda zostanie przesłana Zwycięzcom w formie elektronicznej, za pośrednictwem adresu email przypisanego do konta Uczestnika Konkursu w Sklepie Internetowym.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika Konkursu za nie przekazanie mu Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z nie podania przez Uczestnika Konkursu danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podania danych nieprawidłowych, lub niezgodnych z Regulaminem.

10. W przypadku nie spełnienia przez Zwycięzcę warunków określonych w ust. 9 powyżej dotyczących danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika Konkursu, który otrzyma daną Nagrodę.

11. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej Nagrody na osobę trzecią.

12. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

13. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

IV. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu (dalej jako: „Reklamacje”) Uczestnicy mogą zgłaszać w formie wiadomości e-mail na adres: kontakt@lisek.app.

2. Reklamacje mogą być zgłaszane w Okresie Konkursu oraz w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.

3. Reklamacja powinna zawierać imię oraz nazwisko Uczestnika, numer telefonu, adres email oraz dokładny opis i uzasadnienie Reklamacji. 

4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 

5. O rozstrzygnięciu Reklamacji wnoszący zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 

V. Postanowienia końcowe

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) oraz innych odpowiednich ustaw.

 2. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

Załącznik nr 1

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zorro Delivery spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ( 00-867), ul. Jana Pawła II 27, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000879854, NIP 5272947791.

 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Państwa danych proszę bez wahania skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: daneosobowe@lisek.app lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
  a) w celu wypełnienia obowiązków organizatora konkursu, w tym obsługi zgłoszeń, informowania o wynikach i wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród konkursowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  b) w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),
  c) w celu realizacji pozostałych obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  d) w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych - jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  A także w związku z realizacją pozostałych prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
  a) w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
  b) w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców,
  c) w celu realizacji przysługujących Administratorowi uprawnień prawnoautorskich.

 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  a) Firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne.
  b) Firmy archiwizujące i niszczące dokumenty.
  c) Firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe.
  d) Spółki z grupy kapitałowej administratora.
  e) Firmy prowadzące działania marketingowe.

 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, czyli realizacji i organizacji konkursu, a po jego zakończeniu, przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości, i jeśli jest to uzasadnione - przez okres przedawnienia roszczeń.

 6. Przysługuje Państwu:
  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do usunięcia danych osobowych,
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  e) prawo do przenoszenia danych - jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  f) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym nie ma to wpływu na przetwarzanie przed terminem cofnięcia,
  g) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do złożenia kompletnego zgłoszenia i udziału w konkursie.

 8. Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie Twoich danych poza obszar EOG. Państwa odbiorców spoza EOG, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium Państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Państwa danych osobowych, w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od Administratora, zwracając się pod dane kontaktowe podane powyżej. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Państwa danych jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

 9. Jeśli Państwa dane będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji powodującej skutki prawne lub podobnie istotny wpływ, podejmowanie takich decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w treści regulaminu, umowy lub klauzuli zgody, o której wyrażenie zwracamy się w odrębnym oświadczeniu.

bottom of page