top of page
LISEK_HEADER_LANDING.jpg
 ZRÓB ZAKUPY W LISEK.APP I WYGRAJ BILETY DO SUNTAGO
Konkurs trwa od 2.11 do 20.11.2023 r. 

1.      Kup 2 dowolne produkty z asortymentu Pepsico (850ml/1.5L Pepsi Cola, Pepsi Max, Mirinda, 7UP, Mountain Dew, Lipton) i zachowaj paragon

2.      Napisz komentarz w sekcji oceny zamówienia, jaki jest Twój sposób na przywołanie letniego klimatu

3.      Graj o jedną ze 150 wejściówek do Suntago

REGULAMIN KONKURSU

I. Organizacja Konkursu

 

 1. Niniejszy regulamin ( dalej zwany „Regulaminem”) określa warunki i zasady na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „ LISEK X SUNTAGO ” ( dalej zwany „Konkursem”).

 2. Organizatorem Konkursu jest: „Zorro Delivery spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000879854, NIP: 5272947791, REGON: 388022995, kapitał zakładowy: 101.050,00 PLN (dalej zwany „Organizatorem”).

 3. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Frito Lay Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. Zachodniej 1, REGON 012688286; NIP: 529-134-77-21, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000061745 ( dalej zwana „Fundatorem”).

 4. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego ( dalej zwany „Uczestnikiem Konkursu”). Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora ( oraz podmiotów powiązanych z Organizatorem w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości) i Komisji Konkursowej, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych oraz rodzeństwo. Organizator zwolniony jest z obowiązku pobierania oświadczeń w tym zakresie.

 5. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu oraz Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do ich przestrzegania. Naruszenie przez Uczestnika Konkursu tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika Konkursu.

 6. Konkurs trwa w okresie od 02.11.2023 do 20.11.2023 ( dalej zwany „Okresem Konkursu”)

 7. Konkurs nie jest grą losową lub zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

 

II. Warunki Konkursu

 

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

 2. Konkurs organizowany jest w sklepie internetowym Organizatora ( dalej „Sklep Internetowy”), prowadzonym pod adresem: https://www.lisek.app oraz w aplikacji mobilnej Lisek.App.

 3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:

a) posiadanie przez pełnoletniego Uczestnika Konkursu konta w Sklepie Internetowym;

b) dokonanie przez Uczestnika Konkursu w Okresie Konkursu zakupów w Sklepie Internetowym na kwotę minimum 6 (słownie: sześć) złotych, przy czym kwota ta stanowi wartość jednorazowych zakupów w ramach jednego zamówienia oraz zakupu w tym zamówieniu przynajmniej dwóch produktów biorących udział w Konkursie, z asortymentu Pepsico o pojemności równej 850 ml oraz 1500 ml (Pepsi Cola, Pepsi Max, Mirinda, 7UP, Mountain Dew, Lipton),

c) dodanie przez Uczestnika Konkursu komentarza do zamówienia, które spełnia warunki z pkt. 2b powyżej, będącego odpowiedzią na pytanie „Jaki Jest Twój sposób na przywołanie letniego klimatu?”.

4.  Uczestnik Konkursu może wielokrotnie dokonywać zakupów, o których mowa w pkt 2b powyżej, w Sklepie Internetowym w Okresie Konkursu, a ocenie będzie osobno podlegać każde zamówienie wraz z komentarzem wskazanym pkt 2c powyżej. Jeden uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę w Konkursie.

 

III. Komisja Konkursowa oraz Nagrody

1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 3 osobową Komisję (dalej zwaną „Komisją Konkursową”). Do zadań Komisji Konkursowej należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników Konkursu, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej zwani: „Zwycięzcami”). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika Konkursu prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

2.  Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursowa dokona oceny odpowiedzi na postawione pytanie konkursowe dokonanych przez Uczestników Konkursu, pod kątem ich atrakcyjności, oryginalności, kreatywności oraz zgodności tematyką Konkursu. Wyłonionych zostanie w ten sposób 150 (słownie: sto pięćdziesiąt ) Zwycięzców.

3.  Każdemu ze 150 Laureatów Konkursu przyznana zostanie nagroda rzeczowa (zwana „Nagrodą”) w postaci 1 (słownie: jednego ) jednoosobowego biletu jednodniowego do parku wodnego Suntago, w opcji do wykorzystania we wszystkie dni tygodnia do stref Jumango, Relax, Saunaria w dni otwarcia parku. Łączna pula nagród wynosi 150 jednoosobowych biletów jednodniowych do wykorzystania do 31.12.2023 roku.

 1. Do każdej Nagrody wydanej Zwycięzcom dodana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości Nagrody. Nagroda pieniężna nie zostanie wydana Zwycięzcom, lecz przekazana przez Fundatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. W celu wykonania spoczywających na Fundatorze (jako udostępniającym Nagrody) obowiązków  związanych z odprowadzeniem podatku od nagród, Organizator udostępni Fundatorowi dane osobowe Zwycięzców Konkursu.

4.  Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 24.11.2023.

5.  Informacja o wygranej zostanie przekazana Zwycięzcom za pośrednictwem adresu email przypisanego do konta Uczestnika Konkursu w Sklepie Internetowym.

6.  Nagroda w formie kodu QR wysłanego w formie PDF, zostanie przesłana przez Organizatora Zwycięzcom za pośrednictwem adresu email przypisanego do konta Uczestnika Konkursu w Sklepie Internetowym.

7.  Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.

8. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

9. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

 

IV. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu (dalej jako: „Reklamacje”) Uczestnicy mogą zgłaszać w formie wiadomości e-mail na adres: kontakt@lisek.app.

 2. Reklamacje mogą być zgłaszane w Okresie Konkursu oraz w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.

 3. Reklamacja powinna zawierać imię oraz nazwisko Uczestnika, numer telefonu, adres wnoszącego oraz dokładny opis i uzasadnienie Reklamacji.

 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

 5. O rozstrzygnięciu Reklamacji wnoszący zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.
   

V. Postanowienia końcowe

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) oraz innych odpowiednich ustaw.

 2. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

Załącznik nr 1

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

1.     Administratorem Państwa danych osobowych jest Zorro Delivery spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ( 00-867), ul. Jana Pawła II 27, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000879854, NIP 5272947791.

2.     W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Państwa danych proszę bez wahania skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: daneosobowe@lisek.app lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3.     Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

a.     w celu wypełnienia obowiązków organizatora konkursu, w tym obsługi zgłoszeń, informowania o wynikach i wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród konkursowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

b.     w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),

c.     w celu realizacji pozostałych obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

d.     w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych - jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

A także w związku z realizacją pozostałych prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

a.     w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,

b.     w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców,

c.     w celu realizacji przysługujących Administratorowi uprawnień prawnoautorskich.

4.     Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

a.     Sponsorzy nagród.

b.     Firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne.

c.     Firmy archiwizujące i niszczące dokumenty.

d.     Firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe.

e.     Spółki z grupy kapitałowej administratora.

f.      Firmy prowadzące działania marketingowe.

5.     Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, czyli realizacji i organizacji konkursu, a po jego zakończeniu, przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości, i jeśli jest to uzasadnione - przez okres przedawnienia roszczeń.

6.     Przysługuje Państwu:

a.     prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b.     prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c.     prawo do usunięcia danych osobowych,

d.     prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

e.     prawo do przenoszenia danych - jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

f.      prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym nie ma to wpływu na przetwarzanie przed terminem cofnięcia,

g.     prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7.     Podanie danych osobowych jest niezbędne do złożenia kompletnego zgłoszenia i udziału w konkursie.

8.     Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie Twoich danych poza obszar EOG. Państwa odbiorców spoza EOG, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium Państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Państwa danych osobowych, w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od Administratora, zwracając się pod dane kontaktowe podane powyżej. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Państwa danych jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

9.     Jeśli Państwa dane będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji powodującej skutki prawne lub podobnie istotny wpływ, podejmowanie takich decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w treści regulaminu, umowy lub klauzuli zgody, o której wyrażenie zwracamy się w odrębnym oświadczeniu.

bottom of page